Convocatòries Altres convocatòries

Cap de guàrdia

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Interna

Termini

Inici: Dimarts 27 de octubre de 2020
Final: Diumenge 15 de novembre de 2020

Estat:

Tancada

Detalls de la plaça

Responsabilitats: és el facultatiu integrant de l'equip de guàrdia que, addicionalment a la seva activitat assistencial, assumeix de forma delegada la màxima autoritat del CHV fora de l'horari ordinari i en absència dels titulars dels òrgans directius del centre.

Les seves funcions principals suposen:

Coordinar l'activitat assitencial del CHV fora del horari ordinari.

Garantir el correcte funcionament dels centres que integren el CHV

Dirigir i coordinar en situacions d'emergència.

Requisits: ateses les característiques específiques de les funcions a assumir, els professionals que hi estiguin interessats han de complir els següents requisits bàsics:

Formar part del col·lectiu de facultatius en plantilla del CHV amb experiència i recorregut suficient per una ràpida presa de decisions.

Prestar serveis amb presencia física en els mòduls de guàrdia.

Coneixement dels circuits i protocols del centre.

Capacitat de lideratge, interrelació i comunicació.

Capacitat d'organització i decisió.

S'ofereix: l'assumpció de la responsabilitat de Cap de guàrdia es reconeix amb les següents contraprestacions:

·Complement Cap de guàrdia: consistent en una quantitat addicional a la retribució corresponent a les hores d'atenció continuada de presencia física o de jornada ordinària per la realització d'aquestes funcions,

 de dilluns a divendres:                       250€ per dia de guàrdia

 dissabte, diumenge i festius:             350€ per dia de guàrdia

·Formació específica


La convocatòria d'aquesta plaça està tancada.