Convocatòries Altres convocatòries

Infermers/es (convocatòria externa)

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Pública

Termini

Inici: Dijous 24 de desembre de 2020
Final: Diumenge 17 de gener de 2021

Estat:

Tancada

Detalls de la plaça

Amb l'objectiu de complimentar la plantilla i cobrir les vacants d'Infermeria del Consorci Hospitalari de Vic, donant estabilitat i millora de condicions als professionals del Centre i als de nova incorporació, en el transcurs del 2021 la Direcció de Recursos Humans obrirà un seguit de convocatòries per l'adjudicació de places de les quals, la present és la primera.

Els requisits i criteris de valoració per concórrer a les places que es detallen més avall, son els següents:

REQUISITS:

 • Titulació Universitària de Diplomatura o Grau d'Infermeria
 • Acreditació de coneixement específic de l'àrea en el cas d'Urgències, Salut Mental i Quiròfan.

   CRITERIS DE VALORACIÓ DE CANDIDATURES: (es basen en l'obtenció de 100p. màxim, distribuïts de la següent manera)

 • FORMACIÓ  (42p. màxim)
  • Formació Continuada últims cinc anys (màx 25p) (si en 5 anys té180h 25p, <25h, 0 punts, entre 25 i 180h proporcional)
 • Formació postgraduada: Màster i/o postgrau (vinculat a pràctica assistencial) (màx 7p a modular segons crèdits)
 • Especialitat i/o doctorat (10p)
 • IMPLICACIÓ I PARTICIPACIÓ  (20p. màxim)
  • Participació  en grups de treball els últims 4 anys (de la institució / professió / associacions sanitàries / organismes públics) en qualitat de:
   • Coordinador  (10 punts)
   • Membre  (7 punts)
   • Tutoria pràctiques universitàries últims 2 anys (degudament documentades): 1,5  punt per any (màx 3p).

Els punts es distribuiran d'acord amb la següent escala:

                                   Coord.              Membre

  1    acció                      3                    1

  2    accions                   5                    3

>2    accions                10                    7

S'enten per "acció" la pertinença a un grup de mínim 5 mesos de treball, vinculat a l'activitat sanitària, amb un objectiu concret i resultat final, independentment del temps que el professional s'hi hagi mantingut.

 • DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA de pregrau  o postgrau (5p)
 • RECERCA  o presentació de pòsters o ponències a congressos en últims 4 anys (màx 8p) a raó de: 4 punts si és un sol treball i 8 punts si son dos o més.
 • EXPERIÈNCIA: Temps treballat  al sector sanitari (15p. màxim) (= o >5 anys 15 punts, <5 anys 3 punts per any o fracció 0,25 per mes)
 • PROVA COMPETENCIAL amb entrevista amb els candidats finalistes millor posicionats en els mèrits anteriors (10p. màxim)

PLACES CONVOCADES

Núm. Places CENTRE DE TREBALL CATEGORIA AREA DE TREBALL DEDICACIÓ TORN RODA CS I F HORARI    
                   
3 HUV Infermer/a Hospitalització 100% Matí 1csif/2 torn ordinari    
2 HUV Infermer/a Hospitalització 100% Tarda 1csif/2 torn ordinari    
5 HUV Infermer/a Hospitalització* 100% Nit 1cs/2 torn ordinari    
7 HUV Infermer/a Hospitalització. Correllocs 100% Matí/tarda 1csif/2 torn ordinari    
1 HUV Infermer/a Hospitalització Salut M. correlloc 100% Matí/tarda 1csif/2 torn ordinari    
3 HUV Infermer/a Hospitalització correllocs 100% Nit 1cs/2 torn ordinari    
1 HUV Infermer/a HDQ correlloc 100% Matí/tarda 1csif/2 torn ordinari    
1 HUV Infermer/a Urgències 100% Tarda/nit 1csif/2 de 18 a 1    
2 HUV Infermer/a UCI, majoritàriament 100% Matí 1csif/2 torn ordinari    
2 HUV Infermer/a UCI, majoritàriament 100% Tarda 1csif/2 torn ordinari    
2 HUV Infermer/a UCI, majoritàriament 100% Nit 1cs/2 torn ordinari    
6 HUV Infermer/a UCI/URG Correllocs 100% Matí/tarda 1csif/2 torn ordinari    
2 HUV Infermer/a Urgències Correllocs 100% Matí/tarda. Tarda/Nit 1csif/2 de 11 a 18 o de 18 a 1***  
2 HSJM Infermer/a Hospitalització correllocs 100% Matí/Tarda 1csif/2 torn ordinari    
1 HSJM Infermer/a Residència** 100% Tarda 1csif/2 torn ordinari

*L’adjudicaciódefinitiva de dues d’aquestes places es consolidarà quan es produeixi la baixa definitiva de l’actual titular.

**La plaça d’infermer/a a la Residència està subjecte al CONVENI ACRA 

*** Cada una d’aquestes places implica el treball en els dos torns indicats, segons calendarització.


La convocatòria d'aquesta plaça està tancada.