Consorci Hospitalari de Vic

Recerca

Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica (en revisió)

El Departament de Salut regula els requisits i procediments d'acreditació dels Comitès d'Ètica d'Investigació Clínica (CEIC) de Catalunya i defineix les normes mínimes per al seu funcionament. El CEIC de l'Hospital Universitari de Vic va ser acreditat per primera vegada l'11 de gener del 1994, i l'any 2012 es va reacreditar com a CEIC de la Fundació d'Osona per a la Recerca i l'Educació Sanitàries (FORES) d'acord amb la voluntat del Consorci Hospitalari de Vic, l'Hospital de la Santa Creu de Vic i la Universitat de Vic de gestionar conjuntament, a través d'aquesta fundació, els temes relacionats amb la recerca en l'àmbit de la salut.

El CEIC està facultat per avaluar assajos clínics unicèntrics, assaigs clínics amb productes sanitaris i estudis postautorització observacionals amb medicaments, així com altres projectes de recerca.

Normes de funcionament intern del CEIC de la Fundació d'Osona per a la Recerca i l'Educació Sanitàries (FORES) (PDF 129 KB)

Principis bàsics del CEIC:

Composició i àmbit d'actuació

D'acord amb l'establert en el decret 406/2006, els CEICs s'han de compondre per un mínim de deu  membres. En el cas del CEIC - FORES està format pels següents integrants:

La pertinença al CEIC és voluntària.  El nomenament oficial dels membres correspon al Director General de Recursos Sanitaris a proposta de la Direcció de la Fundació d'Osona per a la Recerca i Educació Sanitàries (FORES).

El CEIC s'estructura en President, Vicepresident, secretaria i vocals.

En cap cas un membre del CEIC podrà delegar les seves funcions o ser substituït provisionalment.

Àmbit d'actuació