Equip humà

Apostem per un lideratge participatiu i pel treball en equip i multisciplinari. Per això, ens esforcem per crear el marc idoni perquè aflori el potencial de les persones de la nostra organització i perquè puguin desenvolupar les seves tasques i responsabilitats amb la màxima qualitat, d’acord amb els requeriments de cada lloc de treball i alineats amb l'estratègia corporativa.

Plantilla

La plantilla mitjana ha augmentat en 18 persones, seguint la tendència a l’alça iniciada el 2015. És important remarcar que, en paral·lel, ha disminuït la xifra de “persones físiques” a 31 de desembre. Això suposa que els professionals tenen un percentatge de contractació més alt: una millora en l’estabilitat i la qualitat contractual que es reflecteix en l’increment tant del percentatge de contractes indefinits com del personal a jornada completa. D'altra banda, tot i que al CHV no li és d'aplicació la normativa sobre inserció laboral de persones amb discapacitat, enguany s’ha superat el 2% amb contractació directa.

PLANTILLA 2016 2017 2018
Plantilla mitjana* 1.064 1.081 1.099
Persones físiques totals** 1.239 1.276 1.241
Personal amb alguna discapacitat 2,02% 1,88% 2,01%
Professionals amb contracte indefinit 76,59% 75,39% 77,76%
Plantilla amb jornada completa 58,00% 58,23% 58,66%
(*) Equivalent a persones a jornada completa, inclosos suplents, de l’any en curs.
(**) Plantilla estructural + suplents, a 31 de desembre.

Estabilitat

Aquest 2018, hem donat continuïtat a la política per millorar l'estabilitat laboral iniciada l’any anterior. La convocatòria de 142 noves places ens ha permès atraure nous professionals, fidelitzar personal suplent i incorporar-lo a la plantilla, així com millorar les condicions o promocionar a personal fix que ha pogut accedir a nous reptes professionals o a canvis de condicions laborals.

La convocatòria de 142 noves places ens han permès atraure talent, incorporar en plantilla a personal suplent i potenciar els processos de promoció interna