Indicadors econòmics

El nostre principal objectiu econòmic és aconseguir la sostenibilitat econòmica i financera del CHV. Alhora, desenvolupem una política d'inversions per disposar de la tecnologia, infraestructures i equipaments necessaris per dur a terme la nostra activitat amb les millors garanties, prioritzant inversions que aportin valor al ciutadà amb el retorn de la inversió realitzada.

ESTAT DEL VALOR AFEGIT* 2017 2018 2019
Valor econòmic creat 93.003 95.127 99.701
  • Import net de la xifra de negoci 88.178 90.489 93.325
  • Altres ingressos 4.754 4.583 6.260
  • Subvencions d'explotació** 71 54 116
Valor econòmic distribuït 89.564 91.604 96.150
  • Aprovisionaments 34.639 35.603 36.418
  • Despeses de personal 52.462 53.336 56.935
  • Altres despeses d'explotació 2.362 2.563 2.710
  • Despeses financeres 101 102 87
Valor econòmic retingut 3.423 3.500 3.544
  • Amortitzacions 3.380 3.500 3.452
  • Resultat 43 0 92
(*) Dades extretes del Compte de Pèrdues i Guanys del CHV corresponent a l'exercici 2019. Xifres en milers d'euros
(**) Subvencions a l'explotació del CatSalut per compensar les despeses financeres de préstecs a llarg termini formalitzats per encàrrec del propi CatSalut

Inversions realitzades

El Pla anual d'inversió en infraestructures del CHV queda definit i aprovat mitjançant una resolució del director del CatSalut. L'any 2019, l'aportació de capital ha estat de 2.484.918,50 €, que s'han destinat a finançar els següents projectes:

  • Nova àrea terapèutica exterior a la Unitat d’Hospitalització de Salut Mental, a la planta 7 de l'Hospital Universitari de Vic
  • Obres de remodelació de la Unitat d'Hospitalització 3.1 de l'Hospital Universitari de Vic
  • Redacció del projecte de nous Laboratoris
  • Redacció del projecte d'adequació de la Àrea d'Esterilització de l'Hospital Universitari de Vic
  • Renovació tecnològica dels equipaments de Diagnòstic per la Imatge

Ingressos i despeses

La principal font d'ingressos del Consorci prové del contracte d’activitat pública establert amb el CatSalut. Les altres fonts d'ingressos de què disposem corresponen a la prestació sanitària a mútues asseguradores i particulars, a més d’una aportació molt menor per prestacions no assistencials. El 2019, hem incrementat un 3,1% la xifra de negoci, principalment per l'actualització de tarifes del CatSalut i la contraprestació per medicació d'ús hospitalari.

En relació a les despeses, s’ha incrementat un 6,7% les salarials pels increments retributius aplicats en aquest període, i també ha augmentat el cost dels aprovisionaments en un 2,3%, bàsicament per material sanitari i fàrmacs.

INDICADORS ECONÒMICS* 2017 2018 2019
Ingressos per serveis prestats 88.178

90.489

93.325

Cost de les matèries primeres adquirides i dels serveis prestats 34.639 35.603 36.418
Despesa salarial 52.462 53.336 56.935
Subsidis rebuts 71 54 116
Contractes pagats conforme a les condicions establertes amb proveïdors 100% 100% 100%
Proveïdors de capital (segons interès sobre deutes i préstecs) BBVA 61,89%
La Caixa 38,11%
BBVA 62,38%
La Caixa 37,62%
BBVA 62,72%
La Caixa 37,28%
(*) Xifres en milers d'euros