Consorci Hospitalari de Vic

Recerca

Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica (CEIC FORES)

La finalitat del CEIC és la de garantir la realització de projectes d'investigació clínica amb correcció ètica i metodològica amb l'empara dels decrets vigents, dels projectes que presenten les Institucions del seu àmbit: CHV/UVIC-UCC/FHSC

Ha estat reacreditat en data 29 d'agost de 2018 per un període de 4 anys.

Des de gener de 2018, el CEIC FORES no fa funcions relacionades amb l'avaluació d'estudis clínics amb medicaments o amb productes sanitaris ja que aquests estudis son avaluats per l'AEMPS i els Comitès d'Ètica d'Investigació amb medicaments (CEIm's).

Principis bàsics del CEIC:

Procediments Normalitzats de Treball (PNT’s)

Composició i àmbit d'actuació

D'acord amb l'establert en el decret 406/2006, els CEICs s'han de compondre per un mínim de deu  membres. En el cas del CEIC - FORES està format pels següents integrants:

La pertinença al CEIC és voluntària.  El nomenament oficial dels membres correspon al Director General de Recursos Sanitaris a proposta de la Direcció de la Fundació d'Osona per a la Recerca i Educació Sanitàries (FORES).

El CEIC s'estructura en President, Vicepresident, secretaria i vocals.

En cap cas un membre del CEIC podrà delegar les seves funcions o ser substituït provisionalment.

Àmbit d'actuació