Consorci Hospitalari de Vic

Urgències Tornar a serveis

|Alt Image|

El CHV compta amb un Servei d’Urgències 24 h situat a l'Hospital Universitari de Vic. Amb unes instal·lacions modernes i dotades amb tecnologia d'última generació, l'equip d'Urgències atén cada any uns 60.000 pacients que necessiten diagnòstic i tractament immediat. I ho fa a través d’un model de gestió integrat de les urgències Osona que reuneix l’atenció especialitzada (hospitalària) i l’atenció primària a través d’una única porta d’entrada. Un sistema que va ser pioner i que avui s'ha consolidat com un model d'èxit i de referència a Catalunya.

On trobar-nos

Hospital Universitari de Vic. Planta -1

93 889 11 11

Com treballem? El nostre model

Model pioner de gestió integrada de les Urgències

Osona va ser pionera a Catalunya a implantar un model de gestió integrat de les urgències, conjunt entre l'atenció especialitzada d’aguts, que presta el Consorci Hospitalari de Vic, i l'Atenció Primària, a càrrec de l'Institut Català de la Salut, amb la voluntat de millorar l'atenció urgent als ciutadans de la comarca. Així, a l’Hospital Universitari de Vic es presta atenció urgent 24 hores a tots els nivells de gravetat, dia i nit durant tot l’any. La concentració de totes les urgències nocturnes en un únic punt d'atenció ubicat a l'Hospital s’ha demostrat un sistema organitzatiu assistencial efectiu i eficient, i amb un resultat molt satisfactori tant per part dels pacients com a nivell de qualitat i de cobertura assistencial.

Triatge: una única porta d'entrada i diverses vies de sortida

L'arribada de pacients a Urgències es regula a través d'una única porta d'entrada gràcies al Triatge (MAT). Un sistema estructurat que valora els pacients a la seva arribada, en classifica el grau d'urgència d’acord amb els seus símptomes i signes, i els deriva al recurs més adient per a la seva atenció. Una vegada tractats els pacients, el Servei d’Urgències compta amb múltiples recursos per garantir la continuïtat de la seva assistència: ingrés a hospitalització d'aguts, ingrés a un centre sociosanitari, hospitalització domiciliària, hospital de dia o bé l’alta (casa). L'Àrea d'Observació facilita aquest drenatge i proporciona alternatives a l'ingrés hospitalari.

Una col·laboració fluida amb els altres serveis de l'Hospital

Urgències té una estreta relació amb la Unitat de Cures Intensives, les instal·lacions de la qual estan ubicades just al costat i on es poden derivar pacients en cas de complicacions greus. Es treballa amb els codis d'emergència del CatSalut, algoritmes d'actuació clínica assistencial en casos d'ictus, infart, pacient politraumàtic greu, sèpsia, etc. De la mateixa manera, també es treballa de forma integrada amb la resta de serveis hospitalaris i extrahospitalaris. Els professionals del servei participen en grups de treball multidisciplinaris intrahospitalaris com el de sèpsia, ventilació mecànica no invasiva, detecció precoç del deteriorament d'aguts, crítics, entre d'altres.

Instal·lacions i equipaments d'última generació

L'any 2016 vàrem iniciar el Pla de millora i renovació tecnològica de les Urgències, a partir d'un profund treball d'anàlisi tècnica que va comptar amb la participació de més de 100 professionals i que va comportar també la remodelació dels espais i la creació d'una estructura de comandament pròpia del servei.

Dispositius

  • Urgències d’aguts: és l’àrea on s’atenen les urgències de major gravetat. Compta amb unes instal·lacions totalment renovades i equipades amb l'última tecnologia assistencial, amb 28 boxes que inclouen espais específics dissenyats per a l’atenció als pacients traumatològics, crítics, pediàtrics i psiquiàtrics.
  • Àrea d'Observació: Per als pacients que precisen tractament immediat i per als quals es preveu la resolució del quadre clínic en un curt termini de temps (no superior a 24-48 hores); per als pacients estables amb dubtes diagnòstics que precisin proves complementàries; per als pacients que presentin criteris d'inclusió a altres programes d'atenció.
  • Atenció Continuada d'Urgències de Base Territorial (ACUT): una unitat específica, gestionada pels equips d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut, que funciona 24/365 i on s'atenen les urgències més lleus.
  • Servei d'Emergències Mèdiques: El SEM té una base pròpia a l'HUV que depèn del servei d'Urgències.
  • Guàrdia psiquiàtrica 24 hores: El servei compta amb un psiquiatre de guàrdia integrat en el dispositiu d'Urgències per als casos que requereixen atenció urgent i immediata durant les 24 hores del dia i la nit.

Equipaments

  • Monitorització centralitzada: les Urgències de l'Hospital Universitari de Vic disposen d'un sistema de monitorització centralitzada que permet controlar l'evolució dels pacients de forma integrada, centralitzada i en mobilitat. El sistema compta amb 22 monitors modulars multiparamètrics, dotats cadascun amb un mòdul de transport, dues centrals de monitorització instal·lades als punts de control i una subcentral des d'on es pot controlar visualment la informació de tots els pacients ingressats.
  • Equipament d’alta tecnologia: el servei disposa de tot l'equipament necessari per a l'atenció en les màximes garanties de qualitat assistencial: ecògrafs, equips de ventilació mecànica no invasiva, sistema teleictus videoconnectat…
  • Radiologia: un complet sistema de diagnòstic per la imatge permet realitzar les proves radiològiques dins mateix de l’Àrea d’Urgències.

Activitat i temps d'espera

A l'Hospital Universitari de Vic s'hi atenen cada dia una mitjana de 142 pacients. En total, són més de 60.000 urgències, entre primària i hospitalària, amb un flux continu de pacients les 24 hores del dia.

Habitualment, la pressió assistencial del servei no és molt intensa, fet que facilita que el personal pugui treballar amb tots els requisits necessaris per dedicar a cada pacient el temps i l'atenció que necessita.

El temps mitjà d'espera és de 30-35 minuts, i el temps mig de resolució de menys de quatre hores.

Podeu consultar en temps real l’espera prevista per ser atesos a Urgències a través de l’aplicació mòbil del CHV:

http://www.chv.cat/informacio-tramits/app-mobil/

Formació, recerca i innovació

Professionals del servei d'Urgències compaginen l'assistència amb la divulgació científica: articles publicats, comunicacions orals i presentacions de pòsters científics i casos clínics a jornades i congressos. Entre els més destacats, hi ha la participació en la major trobada nacional d'Urgències, el Congrés SEMES de Girona, organitzat per la Sociedad Española de Medicina de Urgencias i Emergencias.

Persones de l'equip estan realitzant el programa de Doctorat en diferents universitats catalanes.

Una part de la jornada dels nostres professionals és no assistencial, és a dir, està dedicada a la formació, fet que els permet seguir enriquint-se professionalment.

Hospital Universitari: l'activitat docent

Som Hospital Universitari des de l'any 2014, amb una estrena relació amb la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Els alumnes de la Facultat de Medicina, en els primers cursos del Grau, fan estades puntuals com a observadors.

Com a Hospital Universitari, hi ha metges residents (MIR) de les especialitats de (Medicina Interna, Geriatria, Medicina Familiar i Comunitària, Psiquiatria i Cirurgia General) que fan rotacions pel servei d'Urgències. Així mateix, en l'àmbit de les cures hi ha infermeres especialistes residents (EIR) d'Atenció Familiar i Comunitària que també roten pel servei.

El nostre equip

El Servei d’Urgències està format per un equip humà professionalitzat, cohesionat i ben organitzat, amb una gran capacitat de treball en equip dins i fora del servei. Tot seguit podeu conèixer alguns dels molts especialistes que en formen part.