El Consorci

El Consorci Hospitalari de Vic (CHV) és una institució pública que ofereix serveis assistencials a nivell sanitari, sociosanitari, de dependència, residencial i de salut mental. La nostra finalitat és posar a disposició dels habitants de la comarca d’Osona (unes 155.000 persones) un servei assistencial de qualitat, tant a nivell públic com privat, aplicant criteris de responsabilitat social.

Jurídicament, el CHV està integrat per la Generalitat de Catalunya i la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, i s’organitza com un consorci administratiu de caràcter públic i institucional, sense ànim de lucre, creat segons el Decret 302/1986 de 9 de setembre de 1986. Amb quasi 30 anys d’història, és el primer Consorci que es va crear en l’àmbit assistencial a Catalunya seguint aquest model, avui referència a tot el país.

La cartera de serveis i els progressos assolits en l'àmbit de la Responsabilitat Social queden descrits amb tot detall a la Memòria de Sostenibilitat 2017 del CHV, elaborant seguint els nous estàndards del Global Reporting Initiave (GRI) i accessible mitjançant la nostra pàgina web.

Aquesta Declaració Ambiental té la voluntat d'oferir informació veraç i transparent a tots els grups d'interès sobre la gestió ambiental de les nostres activitats i els serveis prestats a l'Hospital Universitari de Vic, Osona Salut Mental, Clínica de Vic i Hospital Sant Jaume de Manlleu, durant el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017.

  • Certificacions i reconeixements:
  • OHSAS-18001:2007
  • ISO 14001:2015
  • ISO 9001:2008 (Laboratori d'Anatomia Patològica)
  • Menció especial als premis EMAS per la Declaració Ambiental del CHV (any 2009)
  • Reconeixement per part del Departament de Territori i Sostenibilitat dela Generalitat de Catalunya pels 10 anys consecutius d'obtenció de la certificació EMAS.
  • Acreditacions de la Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum (XCHsF): OR (HUV), MEMBRE (CdV) i MEMBRE (HSJM) pel reconeixement que porta a terme, abans de l'entrada en vigor de la llei, dels esforços en el camp de la prevenció del tabaquisme