Portal de la transparència

Béns mobles d'especial valor

Es consideren béns mobles d'especial valor aquells el valor comptable d'adquisició dels quals és superior a 207.000 euros.

  Data de compra Valor d'adquisició Finalitat
Equip de Ressonància Magnètica (RM) 31/12/2004 1.301.385,79 € Realització de proves diagnòstiques
Actualització de la RM 30/07/2013 357.500 € Realització de proves diagnòstiques
Equip de Tomografia Axial Computada (TAC) 03/01/2009 433.570,55 € Realització de proves diagnòstiques