Circuits d'alta, contenció de la despesa i llistes d'espera: els grans reptes per al 2019

La Direcció fa balanç dels resultats de l’any passat a nivell assistencial, econòmic i d'objectius, i anuncia les principals àrees de millora que es prioritzaran enguany.

L'activitat assistencial del 2018 es va ajustar a les previsions. En global, va ser lleugerament inferior a la del 2017, quan s'havia comptat amb un important pla de xoc. Es van realitzar 750 intervencions menys i les urgències es van reduir un 5,6%. Per contra, va augmentar el nombre d'hospitalitzacions, mentre que el nombre de visites i de sessions d'hospital de dia es va mantenir en xifres semblants al 2017.

Les millores organitzatives en algunes àrees (com l'Àrea Quirúrgica), el compliment del contracte programa amb el CatSalut o la reducció de l'absentisme, han estat alguns dels punts en què més es va avançar durant el 2018. Alhora, però, s'han identificat alguns aspectes que s'han de millorar de cara a aquest any.

Les assignatures pendents

Agilitzar les altes

Millorar la gestió de llits a Hospitalització continua sent una assignatura pendent. Cal preavisar les altes perquè es puguin planificar adequadament les necessitats de llits per als ingressos i, alhora, perquè els pacients puguin deixar l'habitació abans de les 12 h. Una bona gestió que, entre d'altres, ha de facilitar el drenatge d'Urgències.

Hospitalitzacions de curta estada

Enguany han repuntat molt els ingressos de pacients amb una durada no superior a les 24 / 48 hores. Un fet que obliga a revisar si efectivament era necessària la seva hospitalització o si, per contra, es podria haver optat per un recurs assistencial de tipus ambulatori.

Contenir la despesa

L'any 2018 han crescut de manera molt important algunes partides de despesa:

  • L'aplicació del nou conveni col·lectiu ha suposat un increment de retribucions (1,82%) superior al de les tarifes del CatSalut (1,2%). Alhora, l'augment d'un dia de lleure addicional ha requerit incrementar les suplències.
  • L'increment del nombre d'hospitalitzacions i de l'estada mitjana ha suposat l'equivalent a mantenir oberta mitja planta més (14 llits) respecte de l'any anterior. Això ha derivat un increment dels costos de personal, consums, alimentació, subministraments...
  • Ha augmentat el consum de material sanitari, tant del d'un sol ús com, en especial, a nivell de pròtesis. Es durà a terme un control més rigorós sobre aquests consums i sobre l'ús de materials no autoritzats prèviament.

Aquestes desviacions en la despesa prevista s'han compensat, en part, per la reducció de l'absentisme i per la no posada en marxa d'algunes accions a Urgències, entre altres mesures.

Llistes d'espera

Cada any, el CHV practica entre 300 i 400 intervencions quirúrgiques més de les previstes (finançades) pel CatSalut. El 2018 no es va comptar amb un pla de xoc tan significatiu com el que s'havia aplicat l'any anterior, fet que ha comportat un repunt en la llista d'espera quirúrgica. L'augment ha estat menor en els procediments garantits, els quals segueixen dins els temps de garantia, però més important en la resta d'intervencions (amb 48 pacients fora de termini). També ha augmentat la llista d'espera per visitar-se amb l'especialista, mentre que en les proves diagnòstiques s'ha reduït tant el temps mitjà de demora com el nombre de pacients en espera.

Totes aquestes qüestions s'estan debatent actualment amb el CatSalut, en el marc de les negociacions sobre el finançament del CHV.

Les millores organitzatives en algunes àrees (com l'Àrea Quirúrgica) han estat alguns dels punts en què més es va avançar durant el 2018.
Agilitzar les altes continua essent una de les assignatures pendents per aquest 2019.

Objectius i DPO

El tancament dels objectius globals EFQM es va situar en el 71,38%. Amb aquest resultat, sumat al dels objectius de grup i individuals, el promig de compliment entre els professionals és d'un 73,75%. Aquest és el percentatge de les DPO que, de mitjana, van cobrar els professionals el mes de març, després d'un reajustament del 2% per garantir tancar amb equilibri pressupostari, d'acord amb el que estableix el Conveni del SISCAT.