Garanteixes els drets assistencials dels pacients LGBTI?

El dret a la igualtat i a la no-discriminació és fonamental en salut. Per això, al CHV impulsem formació sobre la perspectiva de gènere i la importància d'oferir al col·lectiu LGBTI una atenció sanitària en condicions d'igualtat

El dret a la igualtat i a la no-discriminació és fonamental en salut. Per això, al Consorci Hospitalari de Vic impulsem una sèrie de sessions formatives sobre la perspectiva de gènere i la importància d'oferir al col·lectiu LGBTI una atenció sanitària en condicions d'igualtat.

La finalitat és donar eines i sensibilitzar els nostres professionals perquè duguin a terme les seves tasques d'acord amb la Llei 11/2014, que promou la garantia dels drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i l'erradicació de l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

La primera sessió va tenir lloc el 5 de novembre a l'Hospital Universitari de Vic i està previst programar-les periòdicament per garantir l'accés de tot el personal. La formació va a càrrec de l'Àrea per a la Igualtat de tracte i no-discriminació de persones LGBTI del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

L'atenció sanitària, un àmbit clau per garantir drets

Per facilitar l'aplicació de la Llei 11/2014, la Generalitat ha publicat enguany el Protocol que desplega el deure d'intervenció de les persones que treballen a les administracions públiques de Catalunya per fer efectiu l'abordatge de l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Un marc legal que pretén garantir el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó d'orientació sexual, d'identitat de gènere o d'expressió de gènere en els àmbits tant públics com privats sobre els quals la Generalitat i els ens locals tenen competències.

Un dels àmbits afectats és el sistema sanitari de Catalunya, que s'ha d'adaptar a aquesta normativa incorporant la perspectiva de gènere i ha de tenir en compte les necessitats específiques d'aquest col·lectiu perquè rebin l'atenció sanitària i gaudeixin dels serveis de salut de forma igualitària.

Article EL9NOU

Entrevista a EL9TV (a partir del minut 9:25)

Com a empresa de servei públic hem de vetllar perquè l'acolliment a totes les persones i la professionalitat en el seu tracte sigui la millor possible. Ens hem d'adaptar a les necessitats i demandes de tots els usuaris i des de la formació ens toca sacsejar consciències entre els nostres professionals