← Altres notícies

Salut destaca l'alt nivell del sistema sanitari d'Osona

Les dades de la Central de resultats del 2013, que acaba de publicar l'Observatori de Salut de Catalunya, situen els hospitals i centres sanitaris de la comarca al capdavant del país en eficiència, resultats en salut i satisfacció dels usuaris.

L'Hospital Universitari de Vic és un dels tres hospitals de referència més eficients del país; l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic i l'Hospital Sant Jaume de Manlleu són, respectivament, el 1r i el 3r centres sociosanitaris de Catalunya més ben valorats pels usuaris; i l'equip d'atenció ambulatòria d'Osona Salut Mental té la millor taxa de resolució de casos de la Catalunya Central i la tercera del país.

Són algunes de les dades que recull l'informe de la Central de Resultats 2013 que ha fet públic el Departament de Salut. Aquests informes, que es publiquen des de l'any 2010, són el principal instrument de referència que utilitza la Generalitat per avaluar els resultats i la qualitat assistencial dels centres del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT). El seu objectiu és identificar els punts forts i les debilitats que presenten a nivell d'assistència tant el conjunt del sistema sanitari català com els diferents centres a nivell individual, per tal de millorar la qualitat de l'atenció sanitària.

L'informe de la Central de Resultats analitza quatre grans àmbits: Hospitalització, Sociosanitari, Primària i Salut Mental.

Hospitalització d'aguts

L'Hospital Universitari de Vic és un dels tres hospitals de referència -juntament amb el de Tortosa i el d'Igualada- més eficients de Catalunya, pels seus resultats a nivell de durada dels ingressos, percentatge d'hospitalitzacions potencialment evitables, nombre de cesàries o gestió de les urgències.

En comparació amb els hospitals del mateix nivell de complexitat, l'Hospital Universitari de Vic treu bona nota en els cinc àmbits més rellevants que analitza l'informe: adequació a la pràctica clínica, efectivitat, seguretat clínica, eficiència en la gestió i satisfacció dels usuaris. Unes dades que no s'expliquen únicament des del vessant hospitalari, sinó que són el resultat conjunt de l'excel·lent coordinació que es dóna a Osona entre els diferents nivells assistencials -aguts, sociosanitari i primària-, que permet donar un alt valor a l'atenció.

Un altre dels aspectes positius per millorar l'eficiència que destaca l'informe és la gran implantació de la cirurgia major ambulatòria (CMA), per la qual els hospitals de Catalunya ja opten en un 47,8% dels casos (el denominat "índex de substitució de CMA" era del 25% l'any 2005), una xifra que al Consorci Hospitalari de Vic arriba fins al 53,1%.

Àmbit Sociosanitari

Pel que fa a l'àmbit sociosanitari, per la gran quantitat i heterogeneïtat d'aquest tipus de centres (més de 90 a Catalunya, que atenen cada any 43.300 pacients), l'informe se centra especialment en els resultats de l'Enquesta de satisfacció que el Departament de Salut va dur a terme al llarg del 2013.

Dels 74 centres sociosanitaris analitzats, l'Hospital de la Santa Creu de Vic i l'Hospital Sant Jaume de Manlleu són, respectivament, el 1r i el 3r hospitals més ben valorats a nivell global pels usuaris. En concret, els pacients puntuen el centre de la Fundació Hospital de la Santa Creu amb una nota mitjana de 9,1 sobre 10, mentre que el centre que gestiona el Consorci Hospitalari de Vic obté un índex de satisfacció del 8,7, sent el més ben valorat de Catalunya en resposta a la pregunta "Té la sensació d'estar en bones mans?" i el segon en què els usuaris valoren més positivament la informació que els dóna el metge.

L'informe d'enguany del Departament de Salut se centra també, en especial, en dues de les patologies que suposen un major nombre d'ingressos: els ictus i les fractures del coll del fèmur. En aquests dos casos, el procés d'hospitalització i tractament que s'inicia a l'Hospital Universitari de Vic i continua a l'Hospital de la Santa Creu és, en conjunt, el que requereix una menor estada dels pacients per recuperar-se després de patir un ictus de tot Catalunya (6 dies a l'HUV i 24 dies a l'HSC), i el tercer millor en la recuperació de fractures del coll del fèmur; mentre que l'Hospital de Manlleu se situa lleugerament millor que la mitjana de Catalunya.

Àmbit de Salut Mental

Juntament amb l'hospitalització, el sociosanitari i la primària, l'altre gran àmbit que avalua la Central de Resultats és el de la Salut Mental. Segons les dades de l'informe, l'any passat la consulta ambulatòria d'Osona Salut Mental -tant d'adults com d'infants- va ser la que va atendre un percentatge més elevat de la seva població de referència, sense haver-la de derivar a altres territoris: un 3,1% del total de la població, per damunt del 2,4% de mitjana de la resta de centres de Catalunya.

Més rellevant encara: l'equip d'atenció ambulatòria d'Osona Salut Mental té la millor taxa de resolució de casos de la Catalunya Central (97,7) i la tercera de tot el país (la mitjana catalana és del 91,5% en adults i del 93% en infants i joves). La diferència és encara més significativa entre els pacients psiquiàtrics que han de ser hospitalitzats a l'Hospital Universitari de Vic: un 87,5% dels casos es resolen favorablement, pel 75,6% de mitjana que hi ha al conjunt de centres d'internament de salut mental de Catalunya. Un àmbit, el de la salut mental a Osona, que igual que la resta de l'assistència sanitària, es beneficia també del model d'atenció integrada que funciona al territori.