Informació i tràmits

Segona opinió

|Text alternatiu|

En determinades circumstàncies d'especial gravetat, podeu demanar una segona opinió mèdica a un altre metge o metgessa sobre el diagnòstic o el tractament que us han donat per a la vostra malaltia. En aquest cas, la segona opinió mèdica és l'informe emès per aquest facultatiu amb la finalitat de contrastar el diagnòstic o el tractament inicial.

Qui pot demanar una segona opinió?

La persona malalta i, en el seu defecte, cònjuge o parella de fet o familiars directes que tinguin representació legal, així com qualsevol persona en qui hagi delegat de manera expressa la persona malalta.

Podeu demanar una segona opinió mèdica:

Des de la unitat d'atenció al ciutadà-client us informaran del dret a demanar una segona opinió, dels centres que poden donar-la i del temps que trigareu a obtenir-la.

Procediment de tramitació de la sol·licitud

Cumplimentació del model de sol·licitud facilitat pel Servei Català de la Salut (PDF 27,0 KB)

La Unitat d'Atenció a l'Usuari tramitarà en tres dies hàbils la sol·licitud al gerent de la Regió Sanitària, juntament amb un informe sobre l'assistència rebuda per la persona malalta i la resta de documentació necessària.

El gerent de la Regió Sanitària, o la persona en qui delegui, ha d'estimar o desestimar la sol·licitud i comunicar-ho a la Unitat d'atenció al ciutadà-client i a l'interessat. La resolució estimatòria ha d'incloure la designació del centre sanitari, dels que ha sol·licitat l'interessat, que elaborarà el corresponent informe facultatiu sobre el diagnòstic o les alternatives terapèutiques.

Efectes de l'informe de segona opinió

El centre designat per emetre la segona opinió podrà indicar la realització de noves proves diagnòstiques, sempre amb caràcter preferent.

L'informe pot establir:

En cas que l'informe facultatiu de segona opinió confirmi el diagnòstic i tractament inicials, l'atenció sanitària es continuarà prestant en el centre on s'havia fet el diagnòstic i indicat el tractament. Aquest informe s'ha de remetre a la Unitat d'atenció al ciutadà-client del centre on s'ha diagnosticat la malaltia o prescrit la intervenció quirúrgica per tal que se n'informi al metge responsable del pacient .