Consorci Hospitalari de Vic

Geriatria Tornar a serveis

|Alt Image|

El Servei Territorial de Geriatria i Cures Pal·liatives d'Osona i Ripollès garanteix l'atenció als pacients geriàtrics, crònics, complexes i pal·liatius d'Osona i el Ripollès a través de diversos centres i recursos: hospitalització (aguts o sociosanitari), atenció ambulatòria i domiciliària. Els equips de professionals comparteixen un model únic d'atenció en els diferents centres: Hospital Universitari de Vic, Hospital Sant Jaume de Manlleu, Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic i Hospital de Campdevànol.

On trobar-nos

Hospital Universitari de Vic (Planta 6:2). Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic. Hospital Sant Jaume de Manlleu. Hospital de Campdevànol.

Una visió estratègica per afrontar el futur

El Servei Territorial de Geriatria i Cures Pal·liatives d'Osona i Ripollès està orientat a donar resposta a un dels reptes més importants del sistema de salut: fer front a l'envelliment de la població i atendre a un col·lectiu de persones grans, amb fragilitat i amb malalties cròniques avançades i necessitats complexes d'atenció socials i sanitàries.

Davant d'aquest escenari, el nostre equip de professionals ofereix una atenció personalitzada tenint en compte les necessitats i allò que importa a les persones usuàries, perquè puguin participar en les decisions sobre el seu tractament. Aquesta personalització de l'atenció es fa més necessària en les persones més vulnerables i comporta canvis en la relació entre els pacients i els equips, així com en l'organització.

Per a la creació del Servei Territorial de Geriatria i Cures Pal·liatives d'Osona i Ripollès, el Consorci Hospitalari de Vic ha establert un conveni amb la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic i la Fundació Hospital de Campdevànol. Amb aquesta integració clínica de serveis i xarxa organitzada de proveïdors, s'ofereix una atenció compartida amb tots els recursos socials i sanitaris del territori.

Un model d’atenció per afrontar l’atenció a la complexitat

El Servei Territorial de Geriatria i Cures Pal·liatives d'Osona i Ripollès està format per un equip únic de coneixement geriàtric que treballa amb expertesa segons un model únic d'atenció per afrontar l'atenció a la complexitat.

Les diferències del nostre model respecte el model tradicional:

Model Tradicional  Model Complexitat
Actitud reactiva Actitud proactiva
Atenció a la malaltia Atenció a les necessitats
Nivells assistencials  Adaptació de l'oferta a les necessitats
Pacient passiu  Implicació del pacient en les decisions
Fragmentació Coordinació i integració
Treball individual  Treball en equip interdisciplinari col·laboratiu
Visió de servei  Visió de territori

Aquest és un model en xarxa que es basa en generar un diagnòstic de situació, en la presa de decisions compartides -com element clau de l'atenció centrada en la persona- i en un pla terapèutic.

Treballem amb un únic equip de coneixement geriàtric:

  • Els nostres geriatres treballen en equips interdisciplinars col·laboratius formats per professionals que provenen de diferents disciplines i, per tant, estan especialitzats en diferents camps. És un model de treball integrador a través del qual cada membre aporta els coneixements i habilitats derivats de la seva professió amb l'objectiu de compartir la presa de decisions.
  • Els professionals compten amb una doble visió, tant de la persona com del territori, per tal d'oferir una atenció personalitzada i en consens amb els recursos disponibles. Atorguem autonomia als professionals i apel·lem a la seva responsabilitat.
  • Promovem el desenvolupament professional: Vetllem perquè els nostres professionals adquireixin les competències necessàries i una manera de fer comuna per obtenir entesa amb la resta de professionals i nivells assistencials del territori.
  • L'avaluació dels resultats i la recerca clínica són objectius constants de les nostres intervencions per tal de poder aplicar accions de millora contínua.
  • Comptem amb eines com la planificació avançada, la prescripció centrada en la persona, la conferència de cas, que ens faciliten l'assoliment dels nostres objectius.

Els nostres dispositius assistencials i àmbits d’atenció

La nostra activitat geriàtrica i de cures pal·liatives es desenvolupa en quatre centres: Hospital Universitari de Vic, Hospital Sant Jaume de Manlleu, Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic i Hospital de Campdevànol.

Els nostres àmbits d'atenció són:

  • Atenció d'Aguts. Disposem de dues Unitats Geriàtriques d'Aguts -una a l'Hospital Universitari de Vic i l'altra a l'Hospital de Campdevànol-: unitats geriàtriques mèdico-quirúrgiques amb professionals mèdics, d'infermeria, fisioteràpia i farmàcia específicament formats que atenen pacients geriàtrics quan ingressen a l'hospital d'aguts. A banda, com a Equip de Suport a l'Hospital d'Aguts (UFISS) realitzem l'avaluació, consulta, gestió de casos, connexió i assistència de malalts amb malaltia crònica.
  • Atenció Intermèdia. Oferim assistència sanitària especialitzada en l'àmbit de les malalties cròniques avançades a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu i a l' Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic, així com també disposem de recursos d'atenció intermèdia a l'Hospital de Campdevànol. El servei ofereix tots els recursos de l'àmbit sociosanitari com unitats de Rehabilitació Funcional, Psicogeriatria, Cures Pal·liatives, Convalescència i els recursos ambulatoris d'avaluació geriàtrica i Hospital de dia.
  • Atenció Comunitària. A través del recurs d'àmbit domiciliari PADES, donem suport social i sanitari a persones en situacions de complexitat. En l'àmbit de l'Hospitalització Domiciliària, atenem a malalts aguts amb malalties descompensades que necessiten, al seu domicili, tècniques i cures d'atenció hospitalària. També desplaguem el Programa d'Atenció a les residències.

Tenim acords funcionals establerts amb la majoria de serveis dels hospitals (Urgències, Cirurgia, etc..) i amb l'atenció primària.

L'activitat assistencial

Oferim avui un servei assistencial de qualitat per a una població de referència de 160.000 persones a la comarca d'Osona i de 25.000 al Ripollès. Aquests territoris presenten un increment progressiu d'augment de l'esperança de vida. A Osona, més del 3% de la població és major de 85 anys i al Ripollès -que és una de les zones amb més envelliment de Catalunya-, més del 5%.

En l'àmbit d'hospitalització, el Servei Territorial de Geriatria i Cures Pal·liatives d'Osona i Ripollès atén més de 3.500 episodis hospitalaris anuals -incloent l'activitat d'aguts i intermèdia-.

R+D+i

El servei desenvolupa la seva activitat en centres de referència de coneixement, per la qual cosa desenvolupa línies de recerca, docència i innovació en relació a l'envelliment i l'atenció pal·liativa.

En l`àmbit de la recerca, té definides unes línies de coneixement que són: demències, caigudes, malalt de fi de vida, cronicitat, ferides, prescripció centrada en la persona, entre d'altres.

El servei està vinculat a dos grups de recerca interinstitucionals, reconeguts com a Grup de Recerca Emergent per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR):

  • Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG). Coordinat pel Dr. Jordi Amblàs, aquest grup multidisciplinari està format per professionals de diferents institucions del Bages i Osona, així com també d'altres àmbits, tan a nivell nacional i internacional-, amb l'objectiu de trobar noves respostes als reptes que planteja la cronicitat. Des del Servei Territorial de Geriatria treballem en sintonia amb les línies de recerca del grup que són: 1) Fragilitat inicial i prevenció de la discapacitat; 2) Complexitat, fragilitat i cronicitat avançades; 3) Prescripció Centrada en la Persona; 4) Models territorials d'atenció a la fragilitat.
  • Grup de recerca en Reparació i Regeneració Tissular (TR2Lab). Liderat per la Dra. Marta Otero,  el TR2Lab és un grup interinstitucional (Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic, Consorci Hospitalari de Vic i Universitat de Vic) i interdisciplinari. La seva finalitat és entendre els factors i mecanismes implicats en la reparació i regeneració de teixits, i una de les línies de recerca se centra, en concret, en les ferides dèrmiques a través de desenvolupar una recerca aplicada centrada en millorar el benestar de les persones. A més, té per objectiu capacitar els membres de l'equip perquè puguin aplicar a la pràctica clínica els resultats de la seva recerca.

FIS (Fondo de Investigación en Salud) i FEDER (Programa Operativo Inversión en Crecimiento y Empleo)

El dos grup de recerca han rebut subvencions de diferents fons estatals i europeus de suport a la investigació com el Fondo de Investigación en Salud (FIS). El TR2LAB també participa en l'ajut rebut per la UVic-UCC per desenvolupar el Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) d'Osona en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS)

En les convocatòries del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) dels anys 2018 i 2019, el CHV i la FHSC van rebre sis ajuts en forma d'intensificació de professionals de la salut (dos per a facultatius i quatre per a infermeres). Entre els dos anys, la Generalitat, a través del Departament de Salut, va concedir aquestes sis beques del PERIS per finançar projectes de recerca que desenvolupen professionals del Consorci Hospitalari de Vic i la Fundació de l'Hospital de la Santa Creu de Vic.

Publicacions i productivitat científica

Osona és la comarca de la Catalunya Central on més creix la producció científica, un increment impulsat principalment per la Facultat de Medicina (UVic-UCC) i per alguns investigadors del CHV i la FHSC. En el territori de la Catalunya Central -Osona, Bages, Anoia, Berguedà, Moianès i Solsonès- es van publicar 370 articles de recerca l'any 2018, el que representa més d'una publicació diària. És una de les conclusions de la 8a edició de l'Informe de l'Observatori de la Recerca a la Catalunya Central (ORCC).

L'informe constata que Vic és la comarca de la Catalunya Central en la qual l'Índex h5 és més elevat i ha tingut un creixement més exponencial. L'increment elevat d'aquest indicador -que mesura la producció científica combinant la qualitat i quantitat de les publicacions- és degut, en part, a la nova Facultat de Medicina i també a la productivitat d'alguns investigadors, com per exemple la geriatra Dra. Núria Molist, que en cinc anys ha emès 11 publicacions de gran abast.

Un model pioner i en innovació constant

Les actuacions que s'han dut a terme a Osona per transformar la manera d'atendre a les persones grans amb fragilitat i amb malaltia avançada, així com el rol que desenvolupa l'atenció intermèdia en aquest procés, han donat bons resultats.

El nostre model d'atenció compartida, així com l'alt nivell d'integració de serveis sanitaris i socials al territori, ens situen com a referents en el sector. En aquest sentit, es planteja com aquest model podria ser escalable a altres territoris de Catalunya per millorar l'atenció al col·lectiu de persones amb altes necessitats.

La nostra vocació docent i les estratègies formatives -dins i fora del servei- tenen la voluntat de consolidar el model i dotar-lo de continuïtat.

Professionals del Servei de Geriatria han impulsat l'aplicació de la mesura del grau de fragilitat de les persones en la pràctica assistencial quotidiana. A través de l'instrument Índex Fràgil-VIG (Índex de Fragilitat basat en la Valoració Integral Geriàtrica) poden valorar el grau de fragilitat dels pacients geriàtrics com a element clau en la personalització de les intervencions. És a dir, adeqüem la intensitat de la intervenció clínica al grau de fragilitat del pacient, d'aquesta manera, podem oferir al pacient l'atenció que li pertoca, en el moment i en el lloc adequat.

L'instrument Índex Fràgil-VIG es va desenvolupar fa uns anys íntegrament a Osona per part dels professionals de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic i del Consorci Hospitalari de Vic s'està utilitzant en la pràctica clínica a més de 30 centres de tota Espanya i a països com Portugal, Itàlia, Argentina i Mèxic.

Docència universitària i formació sanitària especialitzada

El servei té una àmplia voluntat docent, ja sigui en l'àmbit universitari com en la formació sanitària especialitzada.

Alguns professionals combinen la seva activitat assistencial amb la docència a la Facultat de Medicina i a la Facultat de  Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

En l'àmbit de la formació sanitària especialitzada, el Consorci Hospitalari de Vic imparteix docència acreditada en Geriatria des de l'any 1996. Recentment, hem incrementat el nombre de places acreditades anualment, passant de dues a tres. A partir de 2020, comptarà amb una Unitat Docent Multiprofessional que, a banda de metges geriatres, formarà també infermeres especialistes en Geriatria (EIR).

Vols treballar amb nosaltres?

El nostre equip

El servei està format per més d'una vintena de professionals especialitzats en l'atenció de Geriatria i Cures Pal·liatives i que proveeixen serveis en l'àmbit hospitalari, ambulatori i domiciliari. Tenim també 8 metges residents que s'estan formant com a especialistes.

Dina Barneto
Dina Barneto

Cap de Servei