Convocatòries Altres convocatòries

Infermers/es - Llevador/a

Entitat/empresa

Tipus de convocatòria

Pública

Termini

Inici: Dilluns 18 de novembre de 2019
Final: Diumenge 15 de desembre de 2019

Estat:

Adjudicada a *Veure document adjunt

Detalls de la plaça

Amb l'objectiu de complimentar la plantilla i cobrir vacants d'Infermeria del Consorci Hospitalari de Vic, la Direcció de Recursos Humans obre convocatòria pública per a la provisió dels següents llocs de treball:

1 LLEVADORA 100% jornades de 12 hores en torn nocturn

Cicle: 1 cap de setmana i festiu de treball de cada 4.

1 INFERMER/A SALUT MENTAL 80% Matí/Tarda

Cicle: 2 caps setmana i festius de treball de cada 3.

1 INFERMER/A HOSPITALITZACIÓ 80% Matí/Tarda

Cicle: 2 caps setmana de treball de cada 3.

1 INFERMER/A UCI/URGÈNCIES 80% Matí/Tarda

Cicle: 2 caps setmana i festius de treball de cada 3.

REQUISITS:

Titulació Universitària de Diplomatura o Grau d'Infermeria

L'especialitat de Llevadora via LLIR en la plaça corresponent a aquesta categoria.

Acreditació de coneixement específic de l'àrea en el cas d'Urgències i Salut Mental.

CRITERIS DE VALORACIÓ DE CANDIDATURES:

es basen en l'obtenció de 100p. màxim, distribuïts de la següent manera:

1.FORMACIÓ (42p. màxim)

Formació Continuada últims cinc anys (màx 25p) (si en 5 anys té 180h 25p, <25h, 0 punts, entre 25 i 180h proporcional)

Formació postgraduada: Màster i/o postgrau (vinculat a pràctica assistencial) (màx 7p a modular segons crèdits)

Especialitat i/o doctorat (10p)

2.IMPLICACIÓ I PARTICIPACIÓ (20p. màxim) Participació en grups de treball els últims 4 anys (de la institució / professió / associacions sanitàries / organismes públics) en qualitat de: Coordinador (10 punts), Membre (7 punts), Tutoria pràctiques universitàries últims 2 anys (degudament documentades): 1,5 punt per any (màx 3p).

Els punts es distribuiran d'acord amb la següent escala:

  Coord. Membre
1 acció 3 1
2 accions 5 3
>2 accions 10 7

*S'enten per "acció" la pertinença a un grup de mínim 5 mesos de treball, vinculat a l'activitat sanitària, amb un objectiu concret i resultat final, independentment del temps que el professional s'hi hagi mantingut.

3.DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA de pregrau o postgrau (5p)

4.RECERCA o presentació de pòsters o ponències a congressos en últims 4 anys (màx 8p) a raó de: 4 punts si és un sol treball i 8 punts si son dos o més.

5.EXPERIÈNCIA: Temps treballat al sector sanitari (15p. màxim) (= o >5 anys 15 punts, <5 anys 3 punts per any o fracció 0,25 per mes)

6.PROVA COMPETENCIAL amb entrevista amb els candidats finalistes millor posicionats en els mèrits anteriors (10p. màxim)

*Una de les places d'Infermer queda en reserva per persones amb discapacitat.


Places Adjudicades