Convocatòries Altres convocatòries

COORDINADOR/A HOSPITALARI dels especialistes en formació en medicina familiar i comunitària

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Interna

Termini

Inici: Dimecres 15 de gener de 2020
Final: Diumenge 9 de febrer de 2020

Estat:

Adjudicada a Dr. Quinti Foguet

Detalls de la plaça

Depenent funcionalment de la cap d'estudis el/la coordinador/a hospitalari ha d'orientar i gestionar el procés docent dels especialistes en formació assignats i proposar, si s'escau, mesures de millora del programa, portant a terme les següents funcions:

Planificar individualment el desenvolupament dels programes docents en el context legal i organitzatiu del Centre i fer-ne el seguiment

Formar part de la comissió de docència del CHV

Relació amb els actors docents (tutors, formadors, etc) del CHV i de les Àrees Bàsiques de Salut

Participar en les activitats d'avaluació sumativa que es dissenyin des dels organismes corresponents

Coordinar el programa formatiu del Centre orientat a l'especialitat de MFiC

Pel desenvolupament d'aquestes tasques, es preveu una dedicació de 20 hores mensuals.

Els professionals interessats han de complir els següents requisits bàsics:

Títol d'especialista via MIR (qualsevol especialitat)

Treballar al CHV, amb relació laboral estable, que asseguri el temps de dedicació i la continuïtat de l'acció tutorial a exercir.

Es valorarà la progressió personal en carrera professional i l'experiècia en formació postgrau MIR

L'assumpció de les tasca de coordinador hospitalari computa com a mèrits en carrera professional i permeten l'accés a formació específica en temes docents.