Convocatòries Altres convocatòries

Infermers/es Àrea Quirúrgica (convocatòria externa)

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Pública

Termini

Inici: Dimarts 16 de març de 2021
Final: Diumenge 11 de abril de 2021

Estat:

Tancada

Detalls de la plaça

Amb l'objectiu de complimentar la plantilla i cobrir les vacants d'Infermeria del Consorci Hospitalari de Vic, donant estabilitat i millora de condicions als professionals del Centre i als de nova incorporació, la Direcció de Recursos Humans obre convocatòria per l'adjudicació de places a l'Àrea quirúrgica.

Els requisits i criteris de valoració per concórrer a les places que es detallen més avall, son els següents:

REQUISITS:

 • Titulació Universitària de Diplomatura o Grau d'Infermeria
 • Acreditació de coneixement específic de l'àrea Quirúrgica

CRITERIS DE VALORACIÓ DE CANDIDATURES:

                             es basen en l'obtenció de 100p. màxim, distribuïts de la següent manera:

 • FORMACIÓ  (42p. màxim)
  • Formació Continuada últims cinc anys (màx 25p)

(si en 5 anys té180h25p, <25h, 0 punts, entre 25 i 180h proporcional)

 • Formació postgraduada: altres Màster i/o postgrau (vinculat a pràctica assistencial quirúrgica) (màx 7p a modular segons crèdits).
 • Especialitat i/o doctorat (10p). En el cas de quiròfan, al no existir aquesta especialitat, es valorarà assignar aquesta puntuació a accions formatives o pràctica quirúrgica de treball a quiròfan de com a mínim dos anys.
 • IMPLICACIÓ I PARTICIPACIÓ  (20p. màxim)
  • Participació  en grups de treball els últims 4 anys (de la institució / professió / associacions sanitàries / organismes públics) en qualitat de:
   • Coordinador  (10 punts)
   • Membre  (7 punts)
   • Tutoria pràctiques universitàries últims 2 anys (degudament documentades): 1,5  punt per any (màx 3p).

Els punts es distribuiran d'acord amb la següent escala:

                                   Coord.              Membre

  1    acció                      3                    1

  2    accions                   5                    3

>2    accions                10                    7

S'enten per "acció" la pertinença a un grup de mínim 5 mesos de treball, vinculat a l'activitat sanitària, amb un objectiu concret i resultat final, independentment del temps que el professional s'hi hagi mantingut.

 • DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA de pregrau  o postgrau (5p)
 • RECERCA  o presentació de pòsters o ponències a congressos en últims 4 anys (màx 8p) a raó de: 4 punts si és un sol treball i 8 punts si son dos o més.
 • EXPERIÈNCIA: Temps treballat  al sector sanitari (15p. màxim) (= o >5 anys 15 punts, <5 anys 3 punts per any o fracció 0,25 per mes)
 • PROVA COMPETENCIAL amb entrevista amb els candidats finalistes millor posicionats en els mèrits anteriors, si s'escau. (10p. màxim)

PLACES CONVOCADES

CONVOCATÒRIA EXTERNA AREA QUIRÚRGICA              
                     
Núm. Places CENTRE DE TREBALL CATEGORIA AREA DE TREBALL DEDICACIÓ TORN RODA CS I F HORARI      
                     
2 HUV Infermer Àrea Quirúrgica Programades 100% Tarda 1csif/4 de 14.25 a 21.20      
1 HUV Infermer Àrea Quirúrgica Urgències 100% Tarda 1csif/4 de 14.25 a 21.20      
3 HUV Infermer Àrea Quirúrgica urgències/URPA 100% Nit 1cs/2 de 21.20 a 7.30      
1 HUV Infermer Àrea Quirúrgica URPA 100% Tarda 1csif/4 de 14.25 a 21.20      
3 HUV Infermer Àrea Quirúrgica Correllocs 100% Matí/tarda 1csif/4 de 7.30 a 14.25/de 14.25 a 21.20
2 HUV Infermer Àrea Quirúrgica Correllocs 100% Tarda/Nit 1csif/4 de 14.25 a 21.20/de 21.20 a 7.30
1 HUV Infermer Àrea Quirúrgica Correllocs 100% Nit 1cs/2 de 21.20 a 7.30      
1 HUV Infermer Àrea Quirúrgica CMA 100% Tarda 1csif/4 Hosp o Quir. de 14.25 a 21.20      


Si l'adjudicació d'aquestes places suposa moviments de professionals que deixen descobert al seu temps altres places de les mateixes condicions que les publicitades, es passar a adjudicar aquests rebots en el mateix Comitè Acreditatiu.

Les persones interessades en ocupar qualsevol dels llocs de treball convocats han de presentar la seva sol·licitud, indicant un màxim de tres opcions via correu electrònic que serà respòs amb l'acús de rebut corresponent, abans del 11 d'abril al SERVEI DE SELECCIÓ (seleccio@chv.cat), especificant el motiu del seu interès, així com els mèrits que reuneixen via curricular.


La convocatòria d'aquesta plaça està tancada.