Convocatòries Altres convocatòries

Infermers/es Àrea Quirúrgica (convocatòria interna)

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Interna

Termini

Inici: Dimarts 16 de març de 2021
Final: Diumenge 11 de abril de 2021

Estat:

Tancada

Detalls de la plaça

Amb l'objectiu de complimentar la plantilla i cobrir les vacants d'Infermeria del Consorci Hospitalari de Vic, donant estabilitat i millora de condicions als professionals del Centre, la Direcció de Recursos Humans obre convocatòria per l'adjudicació de places a l'Àrea quirúrgica i a Intervencionisme.

PLACES:

Núm. Places CENTRE DE TREBALL CATEGORIA AREA DE TREBALL DEDICACIÓ TORN RODA CS I F HORARI
               
4 HUV Infermer Àrea Quirúrgica Programades 100% Matí 1csif/8 de 7,30 a 15,00
1 HUV Infermer Àrea Quirúrgica Urgències 100% Matí 1csif/4 de 7,30 a 14,25
1 HUV Infermer Àrea Quirúrgica URPA 100% Central 1csif Matí/8 de 10,00 a 17,00
1 HUV Infermer Àrea Quirúrgica+ Q. Locals 100% Matí 1csif/8 de 8,00 a 15,30

         REQUISITS:

  • Vinculació laboral com a plantilla del Consorci Hospitalari de Vic.
  • Titulació de diplomat  o grau en infermeria.
  • Màster quiròfan i/o màster en infermeria anestesia.
  • Recorregut curricular quant a experiència i formació que garanteixi el coneixement específic de Quiròfan.

ES VALORARÀ:

  • Valoració professional dels comandaments.
  • Capacitat d'escolta activa.
  • Gestió del conflicte i resolució.
  • Treball en equip.

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ:

1.- Si l'adjudicació d'aquestes places suposa moviments de professionals que deixen descobert al seu temps altres places de les mateixes condicions que les publicitades, es passar a adjudicar aquests rebots en el mateix Comitè Acreditatiu.

2.- Les reincorporacions d'excedències de la mateixa categoria i condicions laborals, així com, la millora o solució de situacions de salut laboral,son elements rellevants a qualsevol convocatòria interna del CHV.

4.- Entre els professionals que acreditin experiència i formació específica es prioritzarà:

1er. Mobilitat en la categoria, tindrà prioritat preferentment, el personal de la mateixa categoria professional i que compleixi les següents condicions:

a.- Mateix torn acreditat que la plaça convocada - mobilitat de lloc de treball-. Entre aquest grup es considerarà la valoració i trajectòria professional així com, el temps treballat en el CHV entès com a experiència.

b.- Diferent torn acreditat que la plaça convocada - canvi de torn i pot ser de lloc de treball- Entre aquest grup es considerarà la valoració i trajectòria professional així com, el temps treballat en el CHV entès com a experiència

2on. Mobilitat a diferent categoria, Es valorarà l'experiència en el lloc de treball pel que s'opta. Es tindrà en compte la valoració i trajectòria professional així com, el temps treballat en el CHV entès com a experiència

Les persones interessades en ocupar qualsevol dels llocs de treball convocats han de presentar la seva sol·licitud, indicant un màxim de tres opcions via correu corporatiu individual que serà respòs amb l'acús de rebut corresponent, abans del 11 d'abril al SERVEI DE SELECCIÓ (seleccio@chv.cat), especificant el motiu del seu interès, així com els mèrits que reuneixen via curricular.


La convocatòria d'aquesta plaça està tancada.