Convocatòries Altres convocatòries

Infermeria (externa)

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Pública

Termini

Inici: Dimarts 21 de setembre de 2021
Final: Diumenge 10 de octubre de 2021

Estat:

Adjudicada a Veure quadre adjunt

Detalls de la plaça

Amb l'objectiu de complimentar la plantilla i cobrir les vacants d'Infermeria del Consorci Hospitalari de Vic, donant estabilitat i millora de condicions als professionals del Centre i als de nova incorporació, tal i com s'ha indicat anteriorment la Direcció de Recursos Humans obre la següent convocatòria per l'adjudicació de places:

Els requisits i criteris de valoració per concórrer a les places que es detallen més avall, son els següents:

REQUISITS:

 • Titulació Universitària de Diplomatura o Grau d'Infermeria
 • Acreditació de coneixement específic de l'àrea en el cas d'Urgències, Salut Mental i Quiròfan.

CRITERIS DE VALORACIÓ DE CANDIDATURES:

                             es basen en l'obtenció de 100p. màxim, distribuïts de la següent manera:

 • FORMACIÓ  (40p. màxim)
  • Formació Continuada últims sis anys (màx 25p)

(si en 6 anys té180h25p. <25h, 0 punts. Entre 25h i 180h, proporcional)

 • Formació postgraduada: Màster i/o postgrau (vinculat a pràctica assistencial)

 (màx 5p a modular segons crèdits)

 • Especialitat i/o doctorat (5p)
 • IMPLICACIÓ I PARTICIPACIÓ  (20p. màxim)
  • Participació  en grups de treball els últims 6 anys (de la institució / professió / associacions sanitàries / organismes públics) en qualitat de:
   • Coordinador  (10 punts)
   • Membre  (7 punts)
   • Tutoria pràctiques universitàries últims 2 anys (degudament documentades): 1,5  punt per any (màx 3p).

Els punts es distribuiran d'acord amb la següent escala:

                                   Coord.              Membre

  1    acció                      3                    1

  2    accions                   5                    3

>2    accions                10                    7

S'enten per "acció" la pertinença a un grup de mínim 5 mesos de treball, vinculat a l'activitat sanitària, amb un objectiu concret i resultat final, independentment del temps que el professional s'hi hagi mantingut.

 • DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA de pregrau  o postgrau (5p)
 • RECERCA  o presentació de pòsters o ponències a congressos en últims 6 anys (màx 5p) a raó de: 2,5 punts si és un sol treball i 5 punts si son dos o més.
 • EXPERIÈNCIA: Temps treballat  al sector sanitari (25p. màxim) (= o >6 anys 25 punts, <6 anys 4,1 punts per any o fracció 0,34 per mes)
 • PROVA COMPETENCIAL amb entrevista amb els candidats finalistes millor posicionats en els mèrits anteriors (10p. màxim)

Núm. Places CENTRE DE TREBALL CATEGORIA AREA DE TREBALL DEDICACIÓ TORN CICLE RODA CS I F HORARI      
4 HUV Infermer UCI/Urgències correllocs 100% N de dll a dg 1csif/2 De 21:20h a 7:30h      
6 HUV Infermer UCI/Urgències càngur 50% M/T cs i f 4csif/4 De 7:30h a 14:25h o de 14:25h a 21:20h      
7 HUV Infermer Hospitalització correllocs 100% M/T de dll a dg 1csif/2 De 7:30h a 14:25h o de 14:25h a 21:20h      
2 HUV Infermer Hospitalització correllocs 100% N de dll a dg 1csif/2 De 21:20h a 7:30h      
1 HUV Infermer Hospitalització S.Mental càngur 50% M/T cs i f 4csif/4 De 7:30h a 14:25h o de 14:25h a 21:20h      
5 HUV Infermer Hospitalització càngur 50% M/T cs i f 4csif/4 De 7:30h a 14:25h o de 14:25h a 21:20h     
2 HUV Infermer Hospitalització 100% T de dll a dg 1csif/2 De 14:25h a 21:20h      
1 HUV Infermer Hosp.domiciliària 100% T de dll a dg 1csif/2 De 14:25h a 21:20h      
2 HSJM Infermer Hospitalització correllocs 100% M/T de dll a dg 1csif/2 De 7:15h a 14:20h o de 14:10h a 21:15h      
1 HSJM Infermer Hospitalització correllocs 100% N de dll a dg 1csif/2 De 21:05h a 7:25h      
1 HSJM Infermer Residència+hospitalització correllocs 100% M/T de dll a dg 1csif/2 Residencia: De 07:15h a 14:10h o de 14:10 a 21:05 
                Hospitalització: De 7:15h a 14:20h o de 14:10h a 21:15h

Atenent al cronograma de convocatòries de l'any 2021 que suposa la difusió d'un volum important de places, pels professionals de plantilla que hi vulguin accedir s'ha establert reduir la possibilitat de participació només a aquells casos que portin com a mínim un any de treball efectiu en la plaça que ocupin actualment.

Les persones interessades en ocupar qualsevol dels llocs de treball convocats han de presentar la seva sol·licitud, indicant un màxim de tres opcions via correu electrònic que serà respòs amb l'acús de rebut corresponent, abans del 10 d'octubre el SERVEI DE SELECCIÓ (seleccio@chv.cat), especificant el motiu del seu interès, així com els mèrits que reuneixen via curricular.


Resum adjudicataris