← Altres jornades

Valoració del dolor dels pacients amb demència a la UGA: Escala PAINAD

15.00 h

Ponents:

Alicia Minaya

Lloc:

Sala d'actes HUV

El maneig del dolor en la població geriàtrica amb demència és complex degut entre d'altres motius a la pluripatologia, la polifarmacia i la dificultat per l'avaluació de la intensitat del dolor. Existeixen moltes escales de valoració de dolor en demències, però no hi ha un consens clar sobre quin és l'instrument més adequat. L'escala observacional PAINAD, utilitzada en l'estudi, és fàcil d'utilitzar, ràpida i ha estat valorada com a útil o molt útil per les infermeres del grup observació i permet avaluar a tots els pacients amb demència ingressats a la UGA