Resultats d'activitat en els serveis a domicili

Els indicadors d'activitat en l'àmbit dels Serveis d'Atenció Domiciliària (SAD) mantenen la progressió ascendent dels últims anys, fet que ha permès consolidar el model de treball de la Fundació i assolir els objectius d’activitat previstos.

El 2019, hem atès 1.247 usuaris, un 5,6% menys que l’any anterior, quan es va superar per primera vegada el llindar dels 1.300. El total d’hores de servei prestades ha tornat a xifres semblants a les de l’any 2017, amb un total de 98.909 (-6,1%). Tot, amb un elevat grau de satisfacció dels usuaris, que puntuen el servei amb una mitjana de 8,1 sobre 10.

USUARIS ATESOS 2017 2018 2019 Var.
Atenció a la persona 1.002 980 929 -5,2%
Serveis a la llar 285 341 318 -6,7%
TOTAL 1.287 1.321 1.247 -5,6%
HORES DE SERVEI 2017 2018 2019 Var.
Atenció a la persona 82.770 86.648 80.452 -7,1%
 • SAD públic 79.896 82.595 75.449 -8,6%
 • SAD privat 2.874 4.053 5.003 23%
Serveis a la llar 14.953 18.712 18.457 -1,3%
TOTAL 97.723 105.360 98.909 -6,1%
ALTES I BAIXES 2017 2018 2019 Var.
Atenció a la persona Altes 423 388 257 -33,7%
Baixes 209 272 344 26,4%
Serveis a la llar Altes 94 87 42 -51,7%
Baixes 28 62 31 -50%
TOTAL Altes 517 475 299 -37%
Baixes 237 334 375 12,2%