Economia i societat

La pràctica totalitat dels ingressos de FADO provenen de la prestació de serveis (99,7%). La major part d’aquests ingressos (82,9%) correspon al Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), mentre que la gestió del centre de dia de l'Ajuntament de Vic reporta un 11,3% dels ingressos i la dels centres de la Xarxa Activa't un 5,5%. Pel que fa als costos, pel nostre tipus d'activitat més del 90% de les despeses corresponen a costos de personal.

Aquest 2019, els ingressos s’han reduït un 3,7% respecte l'any passat. L’infrafinançament del SAD, que manté els ingressos limitats pel preu d'adjudicació del concurs públic d’Atenció Domiciliària de la comarca del 2015 mentre els costos continuen creixent, fan de la sostenibilitat econòmica un dels grans reptes de la FADO.

EVOLUCIÓ 2015 2016 2017 2018 2019
Ingressos 1.725.583€ 2.002.783€ 2.109.733€ 2.215.464€ 2.133.309€
INGRESSOS I DESPESES
INGRESSOS PER TIPOLOGIA DE SERVEI
SAD 82,9%
Centres de dia 11,3%
Xarxa Activa’t 5,5%
Altres 0,3%
DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES
Despeses de personal 91,2%
Altres despeses d’explotació 2,5%
Aprovisionaments 6%
Despeses financeres 0,1%
Amortització de l’immobilitzat 0,2%