← Altres notícies

El CHV redueix un 18% la llista d’espera quirúrgica i un 22,6% el temps mitjà d’espera

El Consorci Hospitalari de Vic va aconseguir, al llarg del 2017, reduir el nombre de pacients en llistes d'espera per intervenció quirúrgica, proves diagnòstiques i consultes externes, gràcies als recursos econòmics addicionals aportats pel CatSalut.

Llista espera quirúrgica

Durant l'any 2017, el Consorci Hospitalari de Vic va dur a terme una planificació exhaustiva de l'activitat quirúrgica, orientada a dos grans objectius: acabar l'any amb menys pacients a la llista d'espera quirúrgica i aconseguir que totes les intervencions es realitzessin dins del termini de garantia establert.

Al mes de maig, el CHV va iniciar l'aplicació un pla de xoc que va permetre obrir més hores de quiròfans i, per tant, fer més intervencions. L'activitat es va incrementar en 245 sessions quirúrgiques -cadascuna equivalent a 7 hores de quiròfan aproximadament-, fet que va permetre la realització de 897 operacions més de la llista d'espera, un 18,9% més respecte l'any anterior. Aquestes sessions extra, sumat al fet de ser més eficients en les sessions ordinàries, van permetre tancar l'any amb el compliment de la totalitat dels objectius citats prèviament.

Amb tot, la llista d'espera quirúrgica s'ha reduït un 18%. Segons indica la següent taula, a 31 de desembre de 2017 hi havia un total de 3.226 persones en llista d'espera, 709 menys que l'any anterior, ja que el 2016 s'havia tancat amb 3.935 persones a la llista d'espera.

Durant el 2017, 5.643 persones van sortir de la llista d'espera per sotmetre's a una intervenció quirúrgica, 897 més que el 2016 (4.746 persones). Tots aquests procediments es van realitzar dins dels terminis establert pel CatSalut.

Pel que fa el temps mitjà d'espera dels pacients en llista d'espera ha estat de 130 dies, mentre que l'any 2016 se situava en 168, el que suposa una disminució del 22,6% respecte el 2016. A Catalunya, el temps mitjà va ser de 144 dies.

Si ens fixem en l'evolució anual dels últims cinc exercicis, l'any 2017 s'ha tancat amb el nombre més baix de persones en llista d'espera des de l'any 2013.

Llista d'espera de proves

A 31 de desembre de 2017, hi havia menys pacients a la llista d'espera de proves diagnòstiques respecte el 2016. Pel que fa les proves preferents, hi va haver una reducció del 17,42% respecte el 2016 (va passar de 155 a 128 persones) i pel que fa les ordinàries es va passar de 1.406 (desembre de 2016) a 1.363 (desembre de 2017) que representa una disminució de 43 casos (el 3,06%).

El termini de referència per a les proves preferents és de 30 dies i per a les ordinàries de 90 dies. Durant aquest any 2017, en el 100% dels casos s'han realitzat dins d'aquest termini mentre que l'any passat va ser del 95.6%.

Llista d'espera de visites ambulatòries

En aquest àmbit també es va aconseguir disminuir el volum de pacients i el temps mitjà d'espera per primera visita en tots les especialitats.

En acabar l'any 2017, hi havia menys pacients a la llista d'espera respecte el 2016:

     2017           2016        % Variació

      247               658            - 62,46%

     3.955           6.399           - 38,19%

El 96,3% de les visites es van fer dins del terminis establerts pel CatSalut mentre que el 2016 havien sigut del 79.3%.