← Altres notícies

Potenciem la recerca infermera amb la participació a congressos

Diverses infermeres del CHV han divulgat el seu coneixement i expertesa en alguns congressos durant el mes de novembre, tots ells en format telemàtic.

XXIV Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados

Celebrat del 9 al 13 de novembre, ha comptat amb la presentació de 3 comunicacions orals de tres infermeres del CHV.

 • 1. Laura Rota, infermera de Nefrologia
 • Títol: 'Análisis interseccional de género en trasplante renal de vivo: mujeres que donan un rinón'.
 • Descripció: L'estudi pretenia explorar l'experiència de dones que donen un ronyó a familiars amb vincles biològics i socio-culturals i comprendre quines són les similituds i diferències en les seves vivències. Es va utilitzar el mètode qualitatiu fenomenològic i es van realitzar 17 entrevistes en profunditat semiestructurades a 10 donants. La mitjana d'edat de les participants va ser de 61 anys i el 40% estaven relacionades biològicament amb el receptor de ronyó (mares i germanes) i el 60% eres esposes o parelles. Les conclusions de l'estudi van ser que totes elles van donar els ronyons de forma convençuda, sense preocupar-se per la seva salut, amb actitud optimista i positiva i sense creure que estan fent una heroïcitat. Al mateix temps hi ha diferències segons la relació amb el receptor: les dones amb vincles de parentiu biològics donen a un familiar com un 'fet natural'. En canvi, les dones mullers donen condicionades pels rols de gènere però també ho fan com a forma d'apoderament i com a benefici personal: donen per evitar el rol de cuidadora del seu marit i com a forma de protecció cap als seus fills.
 • 2. Ester Oriol, infermera de Nefrologia
 • Títol: 'Impacte d'un programa educatiu sobre el procés de transplantament de donant cadàver a pacients en hemodiàlisis de Catalunya central i Girona'.
 • Descripció: L'estudi pretén avaluar l'eficàcia d'un programa educatiu en pacients d'hemodiàlisi que estan en llista d'espera del seu primer trasplantament de donant cadàver, i saber com impacta el programa en la seva qualitat de vida. La metodologia de treball serà un assaig clínic en diferents centres d'hemodiàlisis de les regions sanitàries de Catalunya central i Girona durant el 2021. Com a resultat, s'obtindrà un augment dels coneixements, de la qualitat de vida i de l'alfabetització per a la salut; l'apoderament i el suport emocional al pacient i a la família; i la continuïtat en el procés de trasplantament.
 • 3. Alícia Minaya, infermera
 • Títol: 'Manejo del dolor en persones mayores con demència: revisión de la pràctica enfermera'.
 • Descripció:L'objectiu de l'estudi era analitzar la pràctica infermera en el maneig del dolor els pacients grans amb demència atesos a la UGA, a través de la revisió dels registres electrònics relacionats amb el maneig del dolor. Es van incloure en l'estudi tots els pacients amb edat igual o superior als 65 anys amb diagnòstic de demència, donats d'alta de la UGA entre gener i març del 2018. El 60% va ingressar per infecció i el 47% tenien deterior cognitiu no filiat com a diagnòstic de demència. La intensitat del dolor va ser avaluada a l'ingrés en el 88% de los pacients i una mediana d'1,9 vegades per dia d'estada, en major percentatge en el torn de tarda (39%). Les conclusions van mostrar que el gènere i el motiu d'ingrés influeixen en la prescripció d'analgèsica i en el nombre de fàrmacs administrats. S'administren més fàrmacs i les infermeres escriuen mes anotacions sobre el dolor quan els pacients son capaços d'autoinformar del seu dolor i no quan el dolor s'avalua a través de l'escala PAINAD.

XLV CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIETAT ESPANYOLA D’INFERMERIA NEFROLÒGICA (SEDEN)

Celebrat del 12 al 15 de novembre. 

 • Sònia Elvira, infermera de Nefrologia
 • Títol: ‘Efectividad de una intervención educativa sobre el estado nutricional de los pacientes en programa de hemodiálisis’.
 • Descripció: L’objectiu d’aquest treball va ser analitzar l’estat nutricional dels pacients en hemodiàlisis segons l’escala “Malnutrition Inflamation Score” (MIS) i avaluar l’efectivitat d’una intervenció dietètica d’infermeria. L’escala MIS és un test quantitatiu que valora globalment la nutrició i la inflamació i està avalada pel pacient renal. La intervenció va consistir en donar informació verbal i escrita sobre la dieta hiperproteica als pacients que presentaven uns resultats de l’escala MIS iguals o inferiors a 6. Com a conclusions, es va posar de manifest que els pacients milloraven l’estat nutricional després de realitzar una intervenció dietètica. Els resultats van constatar la utilitat d’un programa d’intervenció nutricional, dins d’un marc interdisciplinari, aprofitant les sessions de hemodiàlisis.