Promovem l'autonomia i l'envelliment actiu

Els serveis que ofereix la FADO als seus centres d’atenció diürna s'estructuren a partir d'un seguit de programes, que s’agrupen en tres grans àmbits en funció del perfil i de les necessitats específiques dels usuaris:

Programes d'envelliment actiu

Adreçats a persones més grans de 65 anys, plenament autònomes i amb motivació per participar de la vida del poble, als quals la creació d'una estructura més formal els ajudaria a potenciar aquest suport en xarxa, la dinamització d'activitats, el voluntariat...

Programes de promoció a l'autonomia

Per a majors de 65 anys, tot i que en ocasions fins i tot menys, amb una salut fràgil i sense xarxa social de suport, que no tenen reconegut grau de dependència (es pretén posposar la seva aparició el màxim temps possible).

Programes d'atenció a la dependència

Per a persones amb un grau de dependència reconegut i que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària, així com suport als seus cuidadors.