Economia i societat

La pràctica totalitat dels ingressos de FADO provenen de la prestació de serveis (99,5%). D’aquests, quatre de cada cinc euros que ingressem corresponen al Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), mentre que la gestió dels centres de dia de l'Ajuntament de Vic reporta un 13,1% dels ingressos i la dels centres de la Xarxa Activa't un 5,8%. Pel que fa als costos, pel nostre tipus d'activitat més del 88% de les despeses corresponen a costos de personal.

Aquest 2017, tot i que els ingressos han augmentat un 5,3% respecte l'any passat, no ha estat un any fàcil per a l'economia de FADO. L'increment de complexitat per iniciar els serveis a qualsevol municipi d’Osona en el termini establert i l'esforç per aplicar, de forma gradual, les condicions del IV Conveni Col·lectiu d'Empreses d'Atenció Domiciliària a Catalunya, han comportat un important increment de costos. En paral·lel, però, els ingressos de l'activitat principal es mantenen limitats pel preu d'adjudicació de l'últim concurs públic de SAD de la comarca. Això ha comportat que el balanç final d'explotació registri un resultat negatiu.

EVOLUCIÓ 2013 2014 2015 2016 2017
Ingressos 1.338.578€ 1.517.086€ 1.725.583€ 2.002.783€ 2.109.733€
INGRESSOS I DESPESES
INGRESSOS PER TIPOLOGIA DE SERVEI
SAD 80,6%
Centres de dia 13,1%
Xarxa Activa’t 5,8%
Altres 0,5%
DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES
Despeses de personal 88,4%
Altres despeses d’explotació 3,8%
Aprovisionaments 7,6%
Despeses financeres 0,1%
Amortització de l’immobilitzat 0,1%