Consorci Hospitalari de Vic

Portal de la transparència

Economia i finances

|Text alternatiu|

Pressupost

Auditoria de comptes

Patrimoni

Altra informació econòmica

Actualització Els continguts d'aquest apartat s'actualitzen de manera anual, excepte el detall sobre l'execució dels pressupostos que s’actualitza de manera contínua