Tractament i reutilització

Fruit del consum d'aigua, generem aigües residuals sanitàries assimilables a les domèstiques, sobretot a hospitalització però també a les sales d’operacions. La implantació de bones pràctiques ambientals permet assegurar que els líquids perillosos, susceptibles de contaminar les aigües, no són abocats a la xarxa de clavegueram, sinó que es recullen i gestionen com a residus. Els darrers anys, s'ha pogut comprovar que les aigües residuals generades per l'activitat del CHV es troben dins els paràmetres que estableix la normativa vigent. Per aquest motiu, després de fer un primer desbast, l'aigua s'aboca directament a la xarxa de clavegueram.

Recuperar i reaprofitar l’aigua

L'hemodiàlisi per als pacients amb problemes renals requereix utilitzar i tractar una gran quantitat d'aigua neta i potable, que generalment aniria a parar al clavegueram. Per evitar aquest malbaratament, l'any 2009 vàrem invertir en una instal·lació per reutilitzar les aigües netes que es generen durant aquest tractament. A més, al CHV també recuperem l'aigua del procés de cloració. Gràcies a aquestes actuacions, el 2019 hem aconseguit recuperar 9.436 m3 d'aigua, recursos que s'han revertit en els dipòsits d'emmagatzematge general de l'Hospital Universitari de Vic.