Consum d'electricitat

El 2019, l'electricitat ha representat el 48,65% del consum global d'energia. El seu consum està associat al funcionament de l'enllumenat, els aparells d'informàtica i ofimàtica, els equips mèdics i els aparells de refrigeració.

Enguany, el consum d'electricitat en valors absoluts s’ha mantingut força estable, amb un lleuger increment de l’1%. Per centres, ha disminuït a l’Hospital Universitari de Vic (1%) i ha augmentat a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu (2%) i a la Clínica de Vic (9%). L'increment es deu a una ampliació de l'horari els mesos d'estiu per increment de l'activitat quirúrgica, que coincideix amb els mesos de més demanda de climatització. Les mesures d’estalvi implantades i les noves instal·lacions han de permetre mantenir el consum d’energia elèctrica en aquests nivells.

Per millorar l’eficiència en l’ús de l'electricitat, el 2019 hem implantat mesures com:

  • Canvi dels panells de llum de les instal·lacions antigues per tecnologia LED.
  • Aïllar part del sistema de climatització de CdV
  • Revisió constant del control horari dels climatitzadors
  • Cortines i persianes de regulació automàtica a les noves unitats de l’HUV.
  • Reforma de la planta 7 que ha inclós, entre altres, aïllaments a les finestres amb doble vidre, enllumenat amb LED, sectorització...
ELECTRICITAT 2017 2018 2019 Mitjana 3a
Consum d’electricitat (MWh)
Total 6.264 6.302 6.366 6.311
HUV+OSM 4.154 4.116 4.075 4.115
CdV 844 861 937 881
HSJM 1.266 1.325 1.354 1.315
Consum d’electricitat per superfície (MWh/m2)
Total 0,112 0,113 0,100 0,109
HUV+OSM 0,126 0,125 0,096 0,116
CdV 0,085 0,087 0,117 0,096
HSJM 0,065 0,102 0,106 0,091
Consum d'electricitat per treballador (MWh/treballador)
Total 4,91 5,08 5,00 5,00 =
HUV+OSM 4,58 4,55 3,89*      
CdV     12,33      
HSJM 6,81 9,01 8,97 8,26
(*) Les dades d'enguany de consum per treballador s'han segregat per primera vegada entre HUV-OSM i CdV i, per tant, no són comparables amb les anteriors que eren agregades de Centre Vic.
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).