Consum de materials

La majoria de productes que consumim a la nostra organització són inherents a l'activitat sanitària com medicaments, materials de cures, gasos medicinals o productes de neteja i desinfecció. El seu major o menor ús depèn de la pròpia activitat assistencial, però procurem optimitzar-ne el consum mitjançant la conscienciació del personal, tot recomanant bones pràctiques ambientals.

Un material sobre el qual intentem incidir especialment és el paper. Fruit d’aquest esforç, l’any 2019 el consum d’aquest recurs ha disminuït un 2,4%. Avui, les mesures per seguir millorant passen per la digitalització de processos i, si bé reduir el consum continua essent la nostra prioritat, també establim criteris ambientals en la compra de productes com pot ser el paper blanc amb certificat FSC o PEFC i el paper reciclat amb l'ecoetiqueta Àngel Blau.

PAPER 2017 2018 2019 Mitjana 3a
Consum total de paper (tones)
Total 30,04 42,98 41,96 38,33
DIN-A4 15,08 15,08 15,47 15,21
Impresos i copisteria - 1,40 1,35 1,38
Altres (wc, lliteres...) - 27,08 25,13 26,11
Consum de paper per dia (kg/dia)*
Total dia 82,3 117,8 114,9 105
Consum de paper per treballador (kg/treb.)*
Treball. 27,8 39,1 37,7 34,9
Paper blanc FSC consumit respecte al total de paper
Percent. 50,20% 33,27% 49,68% 44,38%
Paper reciclat consumit respecte al total de paper 
Percent. 22,80% 22,80% 24,12% 23,24%
(*) Per fer més entenedores aquestes dades, s’indica la magnitud en kg enlloc de tones
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).