Gestió i tractament

A l’hora de gestionar-ne la recollida i el seu posterior tractament, classifiquem l’àmplia diversitat de residus associats a les nostres activitats en dos grans blocs segons el seu potencial nociu per a la salut i el medi ambient:

  • Residus perillosos: material citotòxic, hemoderivats i altres residus del grup III, envasos de vidre de restes de medicaments, fluorescents, etc.
  • Residus no perillosos: paper i cartró, matèria orgànica, etc.

Enguany, al conjunt del CHV hem tingut una reducció molt important en el volum de residus perillosos generats (-48%), mentre que la fracció de residus no perillosos s'ha mantingut estable (+0,5%).

RESIDUS 2017 2018 2019 Mitjana 3a
Residu no perillós per treballador (tones/treb.)
Total 0,40 0,47 0,47 = 0,45
HUV+OSM 0,39 0,38 0,39*      
CdV     1,09      
HSJM 0,47 0,67 0,69 0,61
Residu perillós per treballador (tones/treb.)
Total 0,07 0,05 0,03 0,05
HUV+OSM 0,08 0,08 0,03*      
CdV     0,06      
HSJM 0,003 0,004 0,001 0,003
Percentatge de residus valoritzats respecte al total (%)
HUV+OSM 24% 22% 22% = 23%
CdV 10% 8% 12% 10%
HSJM 45% 57% 56% 53%
(*) Les dades d'enguany de consum per treballador s'han segregat per primera vegada entre HUV-OSM i CdV i, per tant, no són comparables amb les anteriors que eren agregades de Centre Vic.
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).