Continuem millorant el nostre comportament ambiental

La prioritat del CHV a nivell mediambiental és reduir l'impacte que pugui generar la nostra activitat, en especial en aquells aspectes més significatius. Per això, anualment dissenyem un programa de millora amb una sèrie d'objectius coherents amb la nostra política ambiental, la legislació aplicable, els resultats de l'avaluació d'aspectes ambientals, les opinions que hem recollit de les parts interessades i, també, amb les nostres possibilitats tècniques i econòmiques.

L'any 2019 s'han assolit el 80% dels objectius de millora ambiental plantejats

OBJECTIUS DE MILLORA 2019
ESTRATÈGICS. Aconseguir un reconeixement de la tasca en medi ambient
Revisar i actualitzar el pla estratègic medi ambiental (2020-2024) 50%
Realitzar un informe executiu de la gestió ambiental (quadre de comandament) 100%
Proposta de valor de la gestió ambiental 100%
ORGANITZATIUS. Normalitzar la dinàmica de treball
Elaborar el plec tècnic del concurs de residus 100%
Fer el càlcul de la petjada de carboni del CHV 100%
Millorar l'eficiència energètica (energia elèctrica + gas natural) del CHV respecte a 2018 ( ≤223 kwh/m2) 50%
Millorar la gestió de l'aigua del CHV respecte a 2018 ( ≤ 45.282 m3) 100%
Millorar el residu total de Centre Vic (HUV/OSM i CdV) (≤573,92 tones) 100%
Millorar la gestió residus grup III del HUV/OSM (≤ 684,32 g/llit/dia) 100%
Millorar la gestió residus grup IV del HUV/OSM (Farmàcia + UTE) respecte 2018 (≤ 483,82 g/sessió quimio) X

El Pla Estratègic no s'ha pogut acabar amb tot el detall de les accions a portar a terme, si bé s'han establert les línies estratègiques i la meitat de les accions a implantar. En el cas de la millora de l'eficiència energètica, s'ha complert l'objectiu fixat en un 50% perquè hi va haver un increment del consum de gas natural durant bona part del 2019. Aquest va ser degut a un canvi en el sistema d'ACS que va requerir l'ús de les calderes de calefacció durant aquest període, un sobredimensionament que va repercutir en un increment del consum. En el cas de la generació de residu de grup IV, hi ha hagut un increment de 542,43 g per sessió de quimioteràpia que no ha fet possible assolir l'objectiu.


OBJECTIUS DE MILLORA 2020
ESTRATÈGICS. Aconseguir un reconeixement de la tasca en medi ambient
Revisar i actualitzar el Pla Estratègic Mediambiental (2020-2025)  
Implantar el quadre de comandament de medi ambient  
Definir el concepte de Km 0 pel CHV i actuacions derivades  
Presentar la Declaració Ambiental als Premis EMAS  
ORGANITZATIUS. Normalitzar la dinàmica de treball
Elaborar el Pla de Desplaçament d'Empresa (supeditat a subvenció)  
Incloure els gasos anestèsics i els transport dels treballadors en el càlcul de la petjada de carboni del CHV  
Millorar l'eficiència energètica (energia elèctrica + gas natural) del CHV respecte a 2018 ( ≤227 KWh/m2)  
Reduir la fracció de residu perillós (≤0,40 kg/llit-dia)  
Millorar la gestió residus grup III del HUV/OSM respecte 2019 (sense comptar el residu COVID 19) (≤ 280 g/llit/dia)  
Monitoritzar el residu de grup IV del HUV/OSM (Farmàcia + UTE+Planta) respecte 2018  
Monitoritzar el residu de grup IV d'Anatomia Patològica, establint un nou indicador relatiu i posant el focus en el formol (g/sol·licitud)