Quants residus generem i on?

El nostre objectiu principal en la gestió de residus és minimitzar-ne la seva generació en origen. Per això, identifiquem els principals focus d'emissió i centrem els nostres esforços per monitoritzar, controlar i aplicar actuacions concretes en aquests punts. A més, mantenim l'esforç per sensibilitzar a nivell ambiental el nostre equip humà, així com per consolidar els circuits de recollida selectiva implantats als diferents centres.

L'Hospital Universitari de Vic - Osona Salut Mental és on generem la major part dels residus (70% l'any 2019), ja que és el centre més gran i on es desenvolupa una major activitat assistencial. A gran distància el segueixen la Clínica de Vic (14%) i l'Hospital Sant Jaume de Manlleu (16%).

L'any 2019 hem aconseguit reduir el volum de residus un 4,5%. Per tipus de residu, ha disminuït la fracció de paper i cartró (-12,4%) i la de Grup IV (-3,8%), mentre que s’ha mantingut la fracció resta (+1,9) i la de matèria orgànica (+0,5). Els increments més importants, en els quals haurem de continuar treballant per aconseguir millores, han estat els envasos lleugers (+13,9) i els productes no halogenats (+18,3).