Emissions de gasos d'efecte hivernacle

Les emissions de gasos d'efecte hivernacle del CHV estan directament relacionades amb l'evolució del consum d'electricitat i gas natural. El funcionament de les instal·lacions d'aprofitament d'energia solar tèrmica, a més de cobrir part de la demanda d'aigua calenta sanitària a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu, contribueix a disminuir el consum de gas natural i les emissions que hi estan associades.

Pel tipus d'instal·lacions que tenim als diferents centres del CHV, les emissions d'altres gasos com CO, SO2, NOx o PM no s'han de mesurar i es troben en concentracions molt baixes. Tot i així, es fan controls periòdics voluntaris.

EMISSIONS 2017 2018 2019 Mitjana 3a
Emissions de CO2 (tones)*
EMISSIONS TOTALS 3.720 1.990 2.552 2.767
Emissions directes 1.048 1.132 1.326 1.169
· Per gas natural 1.035 1.115 1.211 1.120
· Per gasoil de vehicles 13,2 14,3 13,6 14
· Per gasoil del grup electrogen 0 2 1 1 =
· Per quilometratge del personal - - 100      
Emissions indirectes 2.455 559 924 1.313
· Per electricitat 2.455 559 924 1.313
Altres emissions 255 300 301 = 283
· Per residus 238 282 285 = 264
· Per aigua 17 18 16 17
Emissions de CO2 per superfície construïda (t/100 m2)
Total CHV 6,78 3,14 4,03 4,64
Emissions de CO2 per treballador (t/treb.)
Total CHV 2,52 3,06 2,00 2,53
Emissions de CO2 no emeses per l’ús d’energia solar (t)**
Total CHV 38,52 11,72 11,78 = 28,8
(*) Càlcul a partir dels factors de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic.
(**) Considerant que el combustible substitut és el gas natural (instal·lació solar tèrmica).
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).