Consorci Hospitalari de Vic

Responsabilitat social

Ètica, transparència i bon govern

|Text alternatiu|

L'ètica, la integritat, la transparència i la responsabilitat pública són la base de la nostra gestió. Mantenim un compromís ineludible amb aquests principis i disposem de mecanismes per a la seva aplicació efectiva com el Pla de Gestió, el Portal de la Transparència o el Codi de Bon Govern.

El Codi Ètic és la guia de bona conducta i el marc que garanteix les relacions amb professionals, pacients, proveïdors, administració… A més, per donar resposta als dilemes ètics que pot plantejar l'atenció sanitària, comptem amb un Comitè d'Ètica Assistencial al servei de ciutadans i professionals.

A nivell econòmic, el nostre objectiu prioritari és mantenir la solvència i l'equilibri financer. La major part dels ingressos del Consorci Hospitalari de Vic provenen de la dotació pressupostaria de l'activitat pública. Disposem també d'una política d'inversions que té per objectiu posar a l'abast la tecnologia, infraestructures i equipaments necessaris per dur a terme la nostra activitat amb la màxima qualitat i eficiència, prioritzant les inversions que aportin valor al ciutadà. Totes les dades econòmiques del CHV s'auditen anualment i poden ser consultades a l’apartat ‘Economia i Finances’ del Portal de la Transparència.