Emissions de gasos d'efecte hivernacle

Les emissions de gasos d'efecte hivernacle del CHV estan directament relacionades amb l'evolució del consum d'electricitat i gas natural, que hi contribueixen en un 32% i un 53% respectivament. El funcionament de les instal·lacions d'aprofitament d'energia solar tèrmica, a més de cobrir part de la demanda d'aigua calenta sanitària a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu, contribueix a disminuir el consum de gas natural i les emissions que hi estan associades.

Pel tipus d'instal·lacions que tenim als diferents centres del CHV, les emissions d'altres gasos com CO2, SO2, NOx o PM no s'han de mesurar i es troben en concentracions molt baixes, considerades despreciables.

Enguany, tot i que el consum d'energia elèctrica s'ha incrementat respecte al 2019, hem aconseguit una reducció en les emissions de CO₂. Això es deu al fet que s'ha augmentat la procedència d'energia de fonts renovables que certifica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a través del certificat de Garantia d'Origen.

EMISSIONS 2019 2020 2021 Mitjana 3a
Emissions de CO2 (tones)*
EMISSIONS TOTALS 2.552 2.029 2.552 2.377
Emissions directes 1.326 1.184 1.408 1.306
· Per gas natural 1.211 1.122 1.347 1.227
· Per gasoil de vehicles 13,6 14,3 16,8 13,2
· Per gasoil del grup electrogen 1 0,2 3,6 1,7
· Per quilometratge del personal 100 47 41 63
Emissions indirectes 924 600 819 781
· Per electricitat 924 600 819 781
Altres emissions 301 245 324 290
· Per residus 285 229 308 274
· Per aigua 16,50 16,25 16,58 16,44
Emissions de CO2 per superfície construïda (t/100 m2)
Total CHV 4,57 3,64 4,52 4,24
Emissions de CO2 per treballador (t/treb.)
Total CHV 2,00 1,59 2,00 = 1,86
(*) Càlcul a partir dels factors de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic
(**) Considerant que el combustible substitut és el gas natural (instal·lació solar tèrmica).
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).

Emissions de CO2 per centres (en tones)

EMISSIONS 2019 2020 2021 Mitjana 3a
Hospital Universitari de Vic *
EMISSIONS TOTALS 1.625 1.302 1.743 1.557
Emissions directes 900 771 935 868
· Per gas natural 808 721 889 806
· Per gasoil de vehicles 10,9 11,5 9,3 10,5
· Per gasoil del grup electrogen 1,3 0,2 3,6 1,7
· Per quilometratge del personal 80 38 33 50
Emissions indirectes 508 357 548 471
· Per electricitat 508 357 548 471
Altres emissions 217 175 260 217
· Per residus 206 164 249 206
· Per aigua 11,41 11,23 11,23 11,29
Emissions de CO2 per superfície construïda (t/100 m2)
Total HUV 4,93 3,95 5,29 4,72
Emissions de CO2 per treballador (t/treb.)
Total HUV 1,55 1,17 1,48 1,40
Emissions de CO2 no emeses per l’ús d’energia solar (t)**
Total HUV 0 0 0   0  
(*) Càlcul a partir dels factors de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic
(**) Considerant que el combustible substitut és el gas natural (instal·lació solar tèrmica).
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).
EMISSIONS 2019 2020 2021 Mitjana 3a
Clínica de Vic *
EMISSIONS TOTALS 514 357 433 434
Emissions directes 214 203 226 214
· Per gas natural 208 200 224 211
· Per gasoil de vehicles 0,68 0,72 0,58 0,66
· Per gasoil del grup electrogen 0 0 0 - 0 -
· Per quilometratge del personal 5,02 2,37 2,04 3,14
Emissions indirectes 253 136 205 198
· Per electricitat 253 136 205 198
Altres emissions 47 18 1 22
· Per residus 46 17 0,06 21
· Per aigua 1,03 0,78 0,97 0,93
Emissions de CO2 per superfície construïda (t/100 m2)
Total CdV 5,19 3,61 4,37 4,39
Emissions de CO2 per treballador (t/treb.)
Total CdV 6,76 4,41 5,85 5,67
Emissions de CO2 no emeses per l’ús d’energia solar (t)**
Total CdV 0 0 0   0  
(*) Càlcul a partir dels factors de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic
(**) Considerant que el combustible substitut és el gas natural (instal·lació solar tèrmica).
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).
EMISSIONS 2019 2020 2021 Mitjana 3a
Hospital Sant Jaume de Manlleu*
EMISSIONS TOTALS 461 348 370 393
Emissions directes 213 210 295 239
· Per gas natural 195 201 234 210
· Per gasoil de vehicles 2,0 2,2 54,7 20
· Per gasoil del grup electrogen 0 0 0 - 0 -
· Per quilometratge del personal 15 7 6 9
Emissions indirectes 210 101 40 117
· Per electricitat 210 101 40 117
Altres emissions 38 37 35 37
· Per residus 34 33 31 33
· Per aigua 4,05 4,24 3,90 4,06
Emissions de CO2 per superfície construïda (t/100 m2)
Total HSJM 3,56 2,69 2,86 3,04
Emissions de CO2 per treballador (t/treb.)
Total HSJM 3,05 2,34 2,28 2,56
Emissions de CO2 no emeses per l’ús d’energia solar (t)**
Total HSJM 17,47 8,86        
(*) Càlcul a partir dels factors de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic
(**) Considerant que el combustible substitut és el gas natural (instal·lació solar tèrmica).
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).