Gestió i tractament

A l’hora de gestionar-ne la recollida i el seu posterior tractament, classifiquem l’àmplia diversitat de residus associats a les nostres activitats en dos grans blocs segons el seu potencial nociu per a la salut i el medi ambient:

  • Residus perillosos: (13%)  hemoderivats i altres residus biològics on s’ha inclòs primer tot el residu COVID i, posteriorment, només el residus de secreacions respiratòries (Grup III), residus citotòxics (Grup IV), químics reactius, fluorescents, etc.
  • Residus no perillosos (87%): residus sanitaris no perillosos (Grup III)→ no valoritzables (destí abocador) / paper i cartró, envasos, matèria orgànica → valoritzables
RESIDUS 2019 2020 2021 Mitjana 3a
Residu total per treballador (tones/treb.)
Total 2,25 1,64 1,38 1,76
HUV+OSM 0,42 0,44 0,50 0,45
CdV 1,15 0,43 0,09 0,56
HSJM 0,68 0,76 0,79 0,74
Residu perillós per treballador (tones/treb.)
Total 0,09 0,17 0,10 0,12
HUV+OSM 0,03 0,11 0,08 0,07
CdV 0,06 0,01 0,01 0,03
HSJM 0,001 0,05 0,01 0,02
Percentatge de residus valoritzats respecte al total (%)
HUV+OSM 22% 26% 19% 22%
CdV 13% 13% 15% 13%
HSJM 56% 53% 49% 52%
(*) Les dades d'enguany de consum per treballador s'han segregat per primera vegada entre HUV-OSM i CdV i, per tant, no són comparables amb les anteriors que eren agregades de Centre Vic.
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).