Residus generats

RESIDUS 2019 2020 2021 Mitjana 3a
TOTAL DE RESIDUS GENERATS (en t)
Total 635,19 639,62 688,47 654,50
HUV+OSM 443,37 490,65 507,59 480,54
CdV 87,73 35,06 82,91 68,57
HSJM 102,14 113,90 97,97 104,67

Residus generats en condicions normals (propis de l'activitat assistencial)

RESIDUS 2019 2020 2021 Mitjana 3a
RESIDUS GENERATS PER TIPUS DE RESIDU (en t)
Rebuig (grups I i II)
Total 404,53 304,12 422,90 377,18
HUV+OSM 294,99 236,02 305,70 278,90
CdV 70,06 28,60 76,42 58,36
HSJM 39,48 39,50 40,78 39,92
Matèria orgànica
Total 51,19 77,23 98,99 75,80
HUV+OSM 34,45 59,38 82,88 59,05
CdV 0 0 0 - 0 -
HSJM 16,74 17,40 16,11 16,75
Paper i cartró
Total 57,51 83,71 23,00 54,74
HUV+OSM 24,07 50,55 - - 24,87 -
CdV 4,98 2,07 - - 2,35 -
HSJM 28,46 31,09 23,00 27,52
Paper confidencial
Total 12,11 9,53 6,63 9,42
HUV+OSM 8,02 7,19 5,10 6,77
CdV 1,16 1,28 0,98 1,14
HSJM 2,93 1,06 0,56 1,51
Envasos lleugers*1
Total 41,03 16,69 7,67 21,79
HUV+OSM 26,80 5,21 - - 10,67 -
CdV 4,74 1,12 - - 1,95 -
HSJM 9,49 10,36 7,67 9,17
Vidre
Total 11,02 5,00 4,25 6,76
HUV+OSM 5,82 0,00 0,42 2,08
CdV 1,25 0,95 0,00 0,73
HSJM 3,95 4,05 3,83 3,94
RESIDUS PERILLOSOS GENERATS PER TIPUS DE RESIDU (en t)
Material punyent i tallant, sang i hemoderivats i altres residus (grup III)*2
Total 26,64 45,60 56,50 42,91
HUV+OSM 21,94 44,56 54,22 40,24
CdV 4,55 1,04 0,80 2,13
HSJM 0,15 0,00 1,48 0,54
Residu de COVID-19 (grup III)
Total   73,87 25,70 33,19  
HUV+OSM   66,18 25,70 30,63
CdV   0 0 - 0 -
HSJM   7,69 0 2,56
Material citotòxic (grup IV)*3
Total 4,56 4,39 5,08 4,67
HUV+OSM 4,56 4,39 4,39 4,56
Fluorescents*4
Total 0,03 0,04 0,14 0,03
HUV+OSM 0 0 0,01 0,05
CdV 0 0 0 = 0 =
HSJM 0,03 0,04 0,00 0,02
Productes no halogenats o no clorats (xilè)
Total 1,48 2,91 2,60 2,33
HUV+OSM  1,48 2,91 2,60 2,33
Reactius
Total 0,2 0,16 0,05 0,08
HUV+OSM 0,2 0,16 0,05 0,08
Residus de fàrmacs
Total 1,35 1,08 0,51 0,98
HUV+OSM 1,35 1,08 0,51 0,98

(*1) A l’HSJM els residus de plàstics i envasos lleugers es gestionen com a fracció multiproducte via gestió municipal i les dades les proporciona agregades l’OPE de Manlleu. S’estima que un 25% són envasos lleugers i un 75% són paper i cartró.
(*2) A partir de 2019 el pes del residu de material punyent i tallant, sang i hemoderivats i altres residus de Grup III és real, mentre que els anys anteriors era una estimació.
(*3) A partir de 2018 el pes del residu citotòxic és real mentre que els anys anteriors era una estimació.
(*4) Es considera que el pes mitjà d'un fluorescent és de 0,25 kg/u.

Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).

Residus generats en condicions anormals (no propis de l'activitat assistencial)

RESIDUS 2019 2020 2021 Mitjana 3a
RESIDUS GENERATS PER TIPUS DE RESIDU (en t)
Voluminosos
Total 10,27 10,00 18,94 13,07
HUV+OSM 8,62 7,46 16,24 10,78
HSJM 1,65 2,54 2,70 2,30
RAEE
Total 1,61 0,81 1,81 1,41
HUV+OSM 1,40 0,81 1,66 1,29
HSJM 0,21 0,00 0,15 0,12
Runa
Total 3,84 0,00 0,72 1,52
HUV+OSM 3,54 0,00 0,52 1,35
HSJM 0,30 0,00 0,20 0,17
Ferralla
Total 5,56 2,08 10,36 6,00
HUV+OSM 4,76 2,00 9,26 5,34
CdV 0 0 0 = 0,00 =
HSJM 0,80 0,80 1,10 0,66
Olis de cuina
Total 0,38 0,44 0,34 0,39
HUV+OSM 0,38 0,42 0,34 - 0,38
HSJM 0,00 0,02 0 = 0,01
Piles
Total 0,08 0,32 0,30 0,23
HUV+OSM 0,08 0,32 0,12 0,17
CdV 0 0 0,01 0
HSJM 0 0 0,17 0,06
Tòners i cintes d'impressora*1
Total 0,27 0,19 0,43 0,30
HUV+OSM 0,20 0,19 0,43 0,27
CdV 0,05 0,00 0,00 0,02
HSJM 0,02 0,00 0,00 0,01
Altres residus no significatius*2
Total 1,05 0,67 0,74 0,82
HUV+OSM 1,05 0,67 0,50 0,74
HSJM  0,00 0,00 0,24 0,08

(*1) Es considera que el pes mitjà d'un tòner és de 0,25 kg/u.
(*2) Inclou residus de jardineria, de fàrmacs, equipaments sanitaris, voluminosos, aparells elèctrics i electrònics, plaques de radiologia, residus químics de metalls pesants, envasos contaminats, filtres de campanes de citotòxics, runa i residus d'absorbents.

Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).