Quants residus generem i on?

El nostre objectiu principal en la gestió de residus és minimitzar-ne la seva generació en origen. Per això, identifiquem els principals focus d'emissió i centrem els nostres esforços per monitoritzar, controlar i aplicar actuacions concretes en aquests punts. A més, mantenim l'esforç per sensibilitzar a nivell ambiental el nostre equip humà, així com per consolidar els circuits de recollida selectiva implantats als diferents centres.

L'Hospital Universitari de Vic - Osona Salut Mental és el centre on generem la major part dels residus del CHV (81% l’any 2021), doncs és el centre més gran i on es fa més activitat assistencial. A gran distància, el segueixen l'Hospital Sant Jaume de Manlleu (18%) i la Clínica de Vic (1%).

Els residus Covid

Els efectes de la pandèmia en la generació de residus han estat molt importants. D'una banda, s'ha incrementat la generació de plàstic no valoritzable a causa de l'increment en l'ús d'EPI i, de l'altra, la generació de residus biològics associats al residu COVID, que s'ha anat racionalitzant sobretot cap a final d'any. Tot això, ha fet que globalment la generació de residus s'hagi incrementat un 8%.

Altres fraccions

Els increments més impotants en els quals haurem de continuar treballant per aconseguir millores venen, en primer lloc, del residu biològic derivat de la COVID-19, amb un increment del 209% respecte el 2019, però amb uns nivells que s'estabilitzen i s'igualen als del 2019 a partir del mes de juny. L'altre increment destacat és el del residu de matèria orgànica (+93,4% respecte l’any 2019), que es deu a un canvi en l'empresa de restauració (des de mitjans del 2020 ha tornat a cuinar insitu)

També és important destacar l'increment del residu a abocador, que correspon al rebuig o resta i a el residu sanitari, classificat com a Grup II. En aquest cas, l'increment global és de gairebé el 4%, però en pes específic és important perquè és la fracció més gran. Aquest increment es deu al fet que durant el 2021 s'ha hagut de portar tota la fracció de multiproducte (paper i cartró i envasos lleugers) a abocador, considerant aquesta fracció dins el Rebuig i Grup II. Això s’ha produït a causa de l'increment de material sanitari en la fracció de multiproducte, sobretot guants, mascaretes i bates, que constituïen un impropi que la Planta de Triatge va rebutjar. 

Les fraccions que més hem reduït han estat el paper confidencial (-45%), com a residu no perillós, i els residus de fàrmacs (-62%), dins el bloc de perillosos.