Identificar els aspectes ambientals més significatius

En el marc del Sistema de Gestió que tenim implantat, és requisit indispensable conèixer els aspectes ambientals associats al desenvolupament de la nostra activitat. Així, anualment identifiquem i avaluem els aspectes ambientals de totes les activitats principals i auxiliars. I ho fem contemplant tant els aspectes ‘directes’ associats a la pròpia organització, com els ‘indirectes’ que resulten de la interacció amb tercers en els quals tenim cert grau d'influència, i considerant condicions de funcionament normals i d'emergència.

La pandèmia ha alterat les prioritats i el funcionament habitual de totes les activitats i, en conseqüència, també els seus impactes ambientals. El més rellevant durant la pandèmia ha estat l'increment exponencial en la generació de residus biològics de tipus III. També han passat a ser aspectes ambientals significatius la generació de residus químics no halogenats i envasos contaminats, així com el residu de matèria orgànica, que ha augmentat molt perquè el nou proveïdor d'alimentació ara cuina in situ als nostres centres.

Aspectes directes significatius en condicions normals (propis de l’activitat assistencial)

Aspectes ambientals significatius Impacte ambiental Procés associat Cicle de vida Accions
HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC I OSONA SALUT MENTAL
Consum d’energia elèctrica i gas natural Consum de recursos Activitat assistencial i no assistencial Es pot incidir en certa mesura Ha estat condicionat per l’obligació de renovació d’aire per la COVID-19. Es fa desescalada
Consum de productes químics Possible contaminació de les aigües i/o del sòl Laboratori, farmàcia, nefrologia, servei de neteja Es pot incidir sobretot en la gestió per tal de minimitzar el possible impacte Monitorització i control
Generació de residus: orgànica Possible contaminació del sòl Servei de restauració Es pot incidir en la minimització en origen i en una bona segregació Ve donat perquè es torna a cuinar in situ. Seguiment de la generació i segregació
Generació de residus de rebuig i sanitaris Grup II Destí abocador. Contaminació del sòl. Activitat assistencial i no assistencial Es pot incidir inroduint material reutilitzable Introducció de criteris d’economia circular
Generació de residus biològics Grup III Possible contaminació del sòl i de les aigües subtrerrànies S’ha disparat la seva generació arrel de la Covid-19 a Hospitalització Es pot minimitzar la generació amb una correcta segregació Seguiment per una correcta segregació
Generació de residus citotòxics Grup IV Possible contaminació del sòl i de les aigües subterrànies Oncologia, farmàcia, anatomia patològica Es pot minimitzar la generació amb una correcta segregació Monitorització i control
Generació de residus químics Possible contaminació del sòl i de les aigües subterrànies Dins d’aquesta categoria s’inclou el formol (AP) Es pot incidir poc Assegurar la correcta gestió
Generació de residus Grup IV: envasos contaminants Possible contaminació del sòl i de les aigües subterrànies S’ha iniciat un millor control i una millor gestió Es pot minimitzar la generació amb una correcta segregació Substitució progressiva per LEDS
CLÍNICA DE VIC
Consum d’aigua Consum de recursos Activitat assistencial i no assistencial Es pot incidir en certa mesura Molt lligat a l’increment de neteja a causa de la COVID-19
Consum d’energia elèctrica i gas natural Consum de recursos Activitat assistencial i no assistencial Es pot incidir en certa mesura S’ha vist condicionat per l’obligació de renovació d’aire per la COVID-19. Es fa desescalada
Generació d’aigües residuals Possible contaminació del sòl Activitat assistencial i no assistencial Es pot incidir sobretot en la gestió per tal de minimitzar el possible impacte Monitorització i control de la qualitat de l’aigua residual
Petjada de carboni derivada del consum energètic Contaminació atmosfèrica Activitat assistencial i no assistencial Es pot incidir en certa mesura Molt lligat al’increment del consum energètic
HOSPITAL SANT JAUME DE MANLLEU
Consum d’energia elèctrica i gas natural Consum de recursos Activitat assistencial i no assistencial Es pot incidir en certa mesura Ha estat condicionat per l’obligació de renovació d’aire per la Covid-19. Es fa desescalada
Coinsum de productes químics Possible contaminació del sòl i/o de les aigües Laboratori, farmàcia, nefrologia, servei de neteja Es pot incidir en la gestió per tal de minimitzar el possible impacte Monitorització i control

Aspectes directes significatius en condicions anormals (no associats a l’activitat assistencial)

Aspectes ambientals significatius Impacte ambiental Procés associat Cicle de vida Accions
HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC I OSONA SALUT MENTAL 
Generació de residus voluminosos Possible contaminació del sòl Depèn de les obres i reformes que es facin Es pot incidir minimitzant la generació en origen Assegurar la correcta gestió
Fluorescents i làmpades  Aigües subterrànies  Generació per substitució  Se'n generaran cada vegada menys perquè se substitueixen per LEDS Substitució progressiva per LEDS
HOSPITAL SANT JAUME DE MANLLEU
Generació de residus voluminosos Possible contaminació del sòl Depèn de les obres i reformes que es facin Es pot incidir minimitzant la generació en origen Assegurar la correcta gestió
Piles Possible contaminació del sòl Poden portar-les el personal treballador i persones usuàries de casa És difícil incidir-hi fora de la compra de piles recarregables Compra de piles recarregables


A l'Hospital Universitari de Vic - Osona Salut Mental i a l’Hospital Sant Jaume de Manlleu no s'han identificat aspectes ambientals significatius de tipus indirecte ni vinculats a emergències potencials. La Clínica de Vic no presenta aspectes ambientals significatius. 

Com analitzem l'impacte ambiental?

Els aspectes que hem identificat i valorat es classifiquen en les següents tipologies:

  • Consum de recursos naturals i materials
  • Generació d'aigües residuals i residus
  • Emissions a l'atmosfera
  • Altres (contaminació lumínica...)

Els criteris de valoració dels aspectes ambientals directes i indirectes en condicions normals són la naturalesa i la magnitud / freqüència, que ens permeten determinar la significança de l'aspecte considerat, i la perspectiva del seu cicle de vida, que ens ajuda a determinar on podem focalitzar l'actuació per aconseguir una millora. En el cas de les condicions d'emergència, els criteris utilitzats són la probabilitat i la severitat. Es consideren d'alerta (groc) els aspectes ambientals que presenten una puntuació d'entre 20 i 25 i significatius (vermell) si és superior o igual a 25.