Freqüentació i casuística

GRUPS RELACIONATS AMB EL DIAGNÒSTIC (GRD)
ALTES MÉS FREQÜENTS (Hospitalització i UCSI)
GRD Descripció GRD N % casos EM
039 Intervencions sobre el cristal·lí, amb o sense vitrectomia 1509 9,04% 0
373 Part vaginal sense diagnòstic complicat 825 4,94% 2,07
541 Pneumonia simple i altres trastorns respiratoris, excepte bronquitis i asma a/cc mj 452 2,71% 7,60
222 Intervencions de genoll s/cc 320 1,92% 0,39
229 Intervencions de canell i mà, excepte articulacions majors, s/cc 266 1,59% 0,23
359 Intervencions d'úter i annexes, per carcinoma in situ i malalties no malignes, s/cc 257 1,54% 1,17
160 Intervencions per hèrnia, excepte inguinal i femoral, edat >=18 s/cc 256 1,53% 1,23
494 Colecistectomia laparoscòpica sense exploració de conducte comú, s/cc 244 1,46% 2,09
544 Insuficiència cardíaca crònica i arítmia a/cc majors 229 1,37% 6,70
162 Intervencions por hèrnia inguinal i femoral, edat >=18 s/cc 218 1,31% 0,26
 
ALTES DE MÉS COMPLEXITAT (Hospitalització i UCSI)
GRD Descripció GRD N Pes Mig  
877 Oxigenació amb membrana extracorpòria o traqueotomia a/vm>96h o intervenció excepte cara, boca i coll a/int. mj 10 43,4724  
604 Nounat amb pes al néixer entre 750-999 gr, sense defunció 1 40,3832  
878 Oxigenació amb membrana extracorpòria o traqueotomia a/vm>96h o intervenció excepte cara, boca i coll s/int. mj 8 26,5935  
576 Leucèmia aguda a/cc majors 2 14,5410  
701 HIV amb intervenció i ventilació/nutrició assistida 1 12,5116  
793 Intervencions per trauma signif. múltiple, exc. craneotomia, a/cc major no traumàtica 2 12,0608  
549 Intervencions cardiovasculars majors a/cc majors 13 10,4427  
579 Intervencions per limfoma, leucèmia i trastorns mieloproliferatius a/cc mj 2 10,0838  
881 Diagnòstic del sistema respiratori amb ventilació mecànica >96 hores 8 9,6311  
555 Intervencions de pàncrees, fetge i altres tractes biliars, excepte trasplantament de fetge, a/cc mj 14 8,9393  
Versió AP-DRG 27.0
ÍNDEX DE FREQÜENTACIÓ I DEMANDA* 2014 2015
FREQÜENTACIÓ
Hospitalització 64,43 68,84
Ambulatòria 1092,61 1130,47
Urgències 146,77 149,69
Quirúrgica 48,75 45,89
Hospital de dia 129,11 137,02
 
DEMANDA
Hospitalització 71,00 75,83
Ambulatòria 418,34 412,34
Quirúrgica 75,73 71,68
* Indicadors d'activitat pública d'aguts i salut mental. La població de referència és la comarca d'Osona, amb 155.994 habitants segons els Registre Central d'Assegurats.