Resultats qualitatius

PROCESSOS 2014 2015
Anul·lacions    
   Àrea Quirúrgica (convencional i CMA) 6,7 7,67
   Urgències 1,50 1,75
Reingressos <31 dies * 7'5 8,17
Reintervencions <30 dies 2,0 1,97
Retorn a urgències <72 hores 5,3 5,81
Ingressos procedents de la UCSI 1,7 1,96
Resposta a reclamacions <10 dies 88,9 86,15
Capacitat de resolució **    
   De l'àrea d'Urgències 98,4 98,74
   De l'àrea d'Hospitalització 98,4 98,45
(*) Inclou Salut Mental
(**) Percentatge de casos resolts: pacients alta menys els trasllats a un nivell superior / total altes
QUALITAT DE L'ATENCIÓ 2014 2015 Var. %
Teixits
Apendicectomies blanques 1,90% 0,64% -66,5
Índex de cesàries  20,50% 21,00% 2,2
Riscos d'hospitalització
Caigudes a hospitalització (per mil estades) 1,2‰ 1,16‰ -2,5
Caigudes sense conseqüències o amb perjudici lleu 100% 100% 0
Mortalitat
Exitus sobre altes 3,20% 3,10% -3,4
Exitus sobre urgències 0,073% 0,120% 65
Mortalitat materna 0 0 0
Mortalitat perinatal (per mil) 6,8‰ 4,6‰ -32
Mortalitat criteris de Rutstein* 0 0 0
Índex de mortalitat ajustat a risc (IMAR) 0,7156 0,7197  
Índex de complicacions ajustat a risc (ICAR) 0,7417 0,7409  
(*) Criteris de Rutstein: apendicitis de 5 a 64 anys, colecistitis de 5 a 64 anys, asma de 5 a 44 anys
GESTIÓ DEL MEDICAMENT 2014 2015 Var. %
Terapèutica
Prevalença de pacients amb antibiòtics 42,60% 40,20% -5,6
Prevalença qualitat d'ús dels antibiòtics (tractament correcte) 66,80% 56,10% -16
Profilaxi antibiòtica quirúrgica correcta * 30,41%  
(*) Dada de 2014 eliminada per divergència en el criteri de càlcul  
CONTROL DE PROPAGACIÓ DE MALALTIES 2014 2015 Var. %
Infeccions
Prevalença de pacients amb infecció nosocomial (IN) 6,10% 7,40% 21,3
Pacients amb sonda urinària circuit tancat 69,90% 72,00% 3,1
MARSA intrahospitalari (IH) a HUV 14,10% 11,30% -19,9
No MARSA no Clostridium IH - HUV 12,10% 11,60% -4,3
Percentatge de pacients amb vacunació antipneumoccòcica a SS 66,70% 75,00% 12,4
Percentatge de pacients amb vacunació antigripal a SS 40,90% 46,90% 14,7
Protocols de prevenció de propagació de malalties actualitzats 93,80% 90,00% -4