Transparència, ètica i responsabilitat social

Transparència i comunicació

Pel seu caràcter públic i per la rellevància social de l'activitat que duu a terme, el CHV manté un compromís ineludible amb la transparència informativa. Mostra d'això, aquest 2015 la Generalitat ens ha reconegut com la institució pública de salut més transparent de Catalunya.

A banda d'aquesta memòria corporativa, que integra també la de sostenibilitat, el CHV disposa de diversos canals que li permeten garantir una comunicació permanent, oberta i bidireccional amb tots els seus grups d'interès. Internament, disposem d'una Intranet, el Portal de l'empleat, la revista corporativa o l'enquesta de clima laboral, entre d'altres. Externament, a més de les vies convencionals, comptem amb la web 2.0 del CHV, dins la qual es pot consultar el Portal de la Transparència, amb tota la informació actualitzada a nivell institucional, laboral, econòmic i estadístic.

L'ètica com a element transversal

El Codi Ètic -creat l'any 2008 i periòdicament actualitzat- estableix els compromisos i els principis ètics del Consorci Hospitalari de Vic. Uns principis que regeixen tant l'actuació dels professionals durant l'exercici de la seva activitat, com també les relacions entre pacients, professionals, organització, administració i proveïdors. En ocasions, l'exercici de l'activitat assistencial afronta situacions que plantegen dilemes ètics. Per donar-hi resposta, comptem amb eines de suport com:
- El Comitè d'Ètica Assistencial (CEA), un comitè de caràcter consultiu, acreditat per la Generalitat, que és el referent per a professionals i usuaris a l'hora de plantejar i discutir temes ètics relacionats amb la pràctica diària de l'assistència i amb els pacients.
- El Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica(CEIC), que valora els aspectes metodològics, ètics i legals dels assajos clínics que es duen a terme al CHV, garantint que tinguin en compte els riscos i beneficis per a les persones que hi participen i per al conjunt de la societat.

Responsabilitat Social

Com a part del nostre compromís amb la societat, en totes les decisions que es prenen a nivell corporatiu, a més dels criteris econòmics es tenen en compte els criteris ambientals i socials. Així, la sostenibilitat econòmica, el respecte al medi ambient i el compromís amb la ciutadania i amb els professionals esdevenen punts clau per assolir els nostres objectius i per aportar valor al nostre entorn.

Amb la voluntat d'oferir informació rigorosa sobre aquests àmbits, des del 2004 publiquem cada any una Memòria de Sostenibilitat -actualment integrada dins la Memòria corporativa-, basada en la guia G4 del Global Reporting Initiative, i que és auditada externament. Enguany, hem fet un pas endavant amb la voluntat d'explicar de forma clara, oberta i accessible tot allò que fa la nostra entitat i, abans d'elaborar-la, hem dut a terme un "Anàlisi de materialitat". Es tracta d'un procés per identificar quins aspectes consideren més rellevants i volen conèixer, de manera prioritària, els nostres grups d'interès: pacients, professionals, entitats... Perquè són aquests interessos els que hem d'atendre, també, informativament.

Per detectar aquests aspectes més rellevants, s'ha dut a terme una enquesta en línia a través de la pàgina web i la Intranet dirigida a empleats, pacients, proveïdors, associacions i altres institucions, així com un grup focal amb empleats, sessions de treball amb els directors i una enquesta als membres del Consell de Govern. Per completar els resultats obtinguts, també s'han tingut en compte els aspectes detectats en les reunions amb el Comitè d'Empresa, i els suggeriments i reclamacions per part de pacients realitzades l'any passat.