Govern i Direcció

Consell de Govern

És l'òrgan de govern del Consorci Hospitalari de Vic i qui té la responsabilitat directa sobre el seu desenvolupament econòmic, social i ambiental, amb la finalitat d'assolir els objectius de l'entitat. La durada del mandat és de tres anys per al president, vicepresident i secretari, que poden ser reelegits.

Els Estatuts i el Codi de Bon Govern, juntament amb la Missió i els Valors, constitueixen els documents bàsics que emmarquen les activitats del Consell de Govern del CHV. De caràcter essencialment ètic i propositiu, el Codi de Bon Govern regula les funcions i funcionament del Consell de Govern, la missió del president i l'activitat i deures dels consellers, a partir de les recomanacions del Servei Català de la Salut.

CONSELL DE GOVERN
Membres designats per la Generalitat de Catalunya
Jaume Portús Arimany President Perfil i trajectòria
Oriol Morera Miralta Vocal Perfil i trajectòria
Pere Prat Boix  Vocal Perfil i trajectòria
Jaume Suriñach Aguilar Vocal Perfil i trajectòria
Joan Escarrabill i Sanglas  Vocal Perfil i trajectòria
Josep M. Corominas Barnadas Vocal Perfil i trajectòria
Representants de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic
Anna Erra i Sola Vicepresident Perfil i trajectòria
Jordi Espona Arumí Vocal Perfil i trajectòria
Jordi Roca i Casas Vocal Perfil i trajectòria
Assistents
Antoni Anglada Arisa  Director General del CHV Perfil i trajectòria
Santi Terradas Ruestes  Secretari Perfil i trajectòria

Comitè de Direcció

El Comitè de Direcció és el principal òrgan executiu del CHV. Està integrat per la Direcció General i pels directors de cadascun dels 11 àmbits assistencials i de suport en què s'estructura l'organigrama de l'entitat. Podeu clicar sobre els noms per accedir a les fitxes de perfil i trajectòria professional de cada membre.

COMITÈ DE DIRECCIÓ
Antoni Anglada Arisa    Director general Perfil i trajectòria
Rafael Toribio Galeote   Director Assistencial Perfil i trajectòria
Mireia Subirana Casacuberta Directora de Cures Perfil i trajectòria
J. Antoni Alonso González   Director Econòmic i Financer Perfil i trajectòria
Jaume Castellano Plujà  Director d'Operacions i Recursos Perfil i trajectòria
Cristina Bonet Clols Directora de Persones Perfil i trajectòria
Francesc Sala Cascante Director d'Àmbit d'Aguts Perfil i trajectòria
Francesc Sala Cascante Director d'Àmbit Privat Perfil i trajectòria
Isabel Ramon Bofarull D. d'Àmbit Ambulatori i Serveis Comunitaris Perfil i trajectòria
Francesc X. Arrufat Nebot Director d'Àmbit de Salut Mental Perfil i trajectòria
Núria Roger Casals Directora de Transferència de Coneixement Perfil i trajectòria
M. Àngels Romeu Fabré Dir. d'Atenció Intermèdia i de la Dependència Perfil i trajectòria
Júlia Torrent Surrell Secretària Perfil i trajectòria

Model organitzatiu del CHV