Equip humà

Aquest 2015, la plantilla mitjana del Consorci Hospitalari de Vic ha augmentat en 31 persones, trencant la tendència a la baixa que hi havia en els darrers anys.

PLANTILLA 2014 2015
Plantilla mitjana* 1.019 1.050
Persones físiques totals** 1.149 1.219
Personal amb alguna discapacitat*** 1,91% 1,97%
Índex de rotació no desitjada**** 0,90% 0,81%
Professionals amb contracte indefinit 86,16% 80,07%
Plantilla amb jornada completa 60,00% 57,00%
Dades a 31 de desembre.
(*) Equivalent a persones a jornada completa, inclosos suplents.
(**) Plantilla estructural + suplents.
(***) Per la seva naturalesa jurídica, al CHV no li és d'aplicació la normativa sobre declaració d'excepcionalitat i mesures alternatives.
(****) Núm. de baixes voluntàries amb contracte indefinit dividit entre el total de la plantilla amb contracte indefinit.

Estabilitat

El compromís de l'equip humà és imprescindible, atès que el tracte amb les persones és essencial en l'activitat que desenvolupa el CHV. Aquest compromís només és possible si és recíproc i, per tant, considerem prioritari facilitar unes condicions laborals que contribueixin a fidelitzar i retenir els professionals qualificats. En aquest sentit, la disminució del percentatge de professionals amb contracte indefinit respon a les limitacions imposades, els darrers anys, per normes dictades amb caràcter bàsic per part de l'Estat, pel qual es limita la possibilitat de contractació indefinida a un percentatge determinat de reposició de les baixes que es produeixin. Així i tot, a finals del 2015 s'han pogut convocar diverses places amb caràcter indefinit, que han permès acreditar aquesta condició a algunes persones que estaven contractades temporalment.

La plantilla mitjana ha augmentat en 31 persones, trencant la tendència a la baixa

Què diuen els nostres professionals?

A través de l'Enquesta OPINA, enguany s'ha tornat a mesurar el grau de satisfacció i de motivació dels professionals. La primera enquesta es va fer el 2010, així, els resultats han permès mesurar tant l'estat d'opinió actual sobre diferents aspectes laborals, com la seva evolució. La participació ha estat del 59%, un percentatge molt per sobre de l'anterior (43%) i que atorga una gran fiabilitat als resultats. La finalitat de l'enquesta és conèixer de primera mà l'opinió dels professionals per, així, detectar els aspectes que són millorables i posar en marxa accions concretes per avançar en el benestar laboral.

La situació dels comandaments, la comunicació interna, l'ambient i treball en equip, la imatge corporativa i la tasca professional són, per aquest ordre, els aspectes globals que més han millorat. Es constata un grau de compromís global del 60%, envers el 63% del 2010. Una tendència a la baixa que, tenint en compte que les retallades es van produir després de la primera edició, reflecteix un esforç en la gestió i una bona predisposició dels professionals. Per altra banda, els resultats denoten com afecta aquesta situació conjuntural, amb una davallada en el percentatge de professionals que compten amb els recursos desitjables per dur a terme la seva tasca. Tot i així, destaca un increment del desig global de permanència, així com una elevada percepció de la pràctica dels valors institucionals.

Resultats de l'Enquesta OPINA 2015