Proves diagnòstiques i medicació

RADIOLOGIA 2014 2015
Sol·licituds 72.504 76.922
TAC 10.879 11.259
Ressonància magnètica 5.299 5.676
Mamografies (*) 10.377 9.998
Ecografies 8.131 8.421
Radiologia simple 46.558 49.479
Radiologia especials 450 455
(*) Inclou les mamografies del Programa de Cribratge
LABORATORI 2014 2015
Sol·licituds 187.762 192.195
Determinacions 1.922.396 2.016.493
Hematologia 280.102 289.632
Microbiologia 190.915 206.291
Bioquímica 1.435.116 1.502.705
Immunologia-Al.lergia 16.263 17.868
Estudis pretransfusionals 5.054 4.479
Unitats transfoses 3.829 3.451
ANATOMIA PATOLÒGICA 2014 2015
Sol·licituds 22.451 22.356
Histologies 8.968 9.102
Citologies 10.963 10.772
Necròpsies 23 17
Biologia molecular 2.520 2.482
ALTRES PROVES INTERVENCIONISTES 2014 2015
Endoscòpies digestives 3.163 3.479
Histeroscòpies 240 211
Broncoscòpies 171 199
Cistoscòpies 741 785
Biòpsies prostàtiques 106 104
MEDICACIÓ 2014 2015
Fàrmacs dispensats 3.155.228 3.290.567
Elaboració de medicaments:
Preparacions QT 5.032 5.447
Bombes PCA 1.020 1.014
Preparacions NP 3.402 4.058
Preparacions NE 39 289
Unitats envasades 207.799 205.287