Indicadors econòmics

Mantenir l'equilibri en el compte d'explotació és un dels nostres objectius prioritaris. Per aconseguir-ho, comptem amb estratègies externes com les aliances amb el sector privat i el lideratge de la sanitat pública d'Osona, i estratègies internes entre les quals destaca un sistema d'incentius centrats en els resultats. L'any 2015, s'han incrementat en un 6,42% els ingressos per serveis prestats, i també ho han fet en un 3,33% les despeses salarials.

Inversions i negoci

La major part dels ingressos de la xifra de negoci del Consorci provenen de la dotació pressupostària de l'activitat pública. També disposem d'una Política d'inversions d'immobilitzat que té per objectiu posar a l'abast la tecnologia, infraestructures i equipaments necessaris per dur a terme la nostra missió, prioritzant inversions que aportin valor al ciutadà. Totes les dades econòmiques són auditades anualment.

INDICADORS ECONÒMICS* 2014 2015
Ingressos per serveis prestats 79.033 84.110
Cost de les matèries primeres adquirides i dels serveis prestats 30.433 34.180
Despesa salarial 46.703 48.257
Subsidis rebuts -13 224
Contractes pagats conforme a les condicions establertes amb proveïdors 100% 100%
Proveïdors de capital (segons interès sobre deutes i préstecs) BBVA 59,71%
Bankia 0,87%
La Caixa 39,42%
BBVA 60,96%
La Caixa 39,04%
(*) Xifres en milers d'euros
ESTAT DEL VALOR AFEGIT* 2014 2015
Valor econòmic creat 82.947 88.178
  • Import net de la xifra de negoci 79.033 84.110
  • Altres ingressos 3.927 3.844
  • Subvencions d'explotació -13 224
Valor econòmic distribuït 79.377 84.766
  • Aprovisionaments 30.433 34.180
  • Despeses de personal 46.703 48.257
  • Altres despeses d'explotació 2.242 2.201
  • Despeses financeres 167 128
Valor econòmic retingut 3.379 3.412
  • Amortitzacions 3.329 3.374
  • Resultat 50 38
(*) Xifres en milers d'euros