Indicadors GRI

Aquesta Memòria ha estat elaborada seguint els principis i indicadors de la Global Reporting Initiative: Guia per a l'elaboració de memòries de sostenibilitat versió G4. El seu contingut correspon a l'activitat compresa entre gener i desembre del 2015 i ha estat verificat externament per part de l'empresa OCA Cert, assolint el màxim grau de compliment del estàndards GRI (nivell 'Conformitat Exhaustiva').

Per definir la informació que es presenta a la Memòria, prèviament el Consorci Hospitalari de Vic ha dut a terme un Anàlisi de Materialitat, un procés per identificar quins aspectes consideren rellevants i volen conèixer, de manera prioritària, els nostres grups d'interès: pacients, professionals, entitats... Perquè són aquests interessos els que hem d'atendre, també, informativament.

A continuació podeu consultar els resultats i procés d'elaboració de l'Anàlisi de Materialitat, la taula on s'indica en quin apartat es pot trobar cadascun dels indicadors i l'Informe d'auditoria i verificació externa realitzat per l'empresa de certificació OCA Cert.

Anàlisi de Materialitat

Taula d'indicadors GRI

Informe d'auditoria

Certificat de verificació externa