Energia i emissions

Les principals fonts d'energia que es consumeixen al CHV són l'electricitat (54%) i el gas natural (46%). El consum de carburants està associat al funcionament dels vehicles i als equips de reserva o emergència.

Durant el 2015, el consum d'energia ha augmentat lleugerament (3,7%) respecte l'any anterior, tant en electricitat com en gas natural. En aquest sentit, cal tenir en compte que l'any anterior havia estat especialment temperat i que, per tant, el consum d'energia havia estat moderat. L'increment de consum de gas natural i d'energia elèctrica també ha derivat en un increment de les emissions totals de diòxid de carboni, doncs en el cas del CHV estan directament vinculades a aquests consums.

CONSUM D'ENERGIA 2014 2015
Consum total d'energia (MWh) 11.051 11.464
• Electricitat 5.885 6.182
• Gas natural 5.166 5.282
Consum per superfície (MWh/m2) 0,2 0,2
• Electricitat 10,00% 11,00%
• Gas natural 9,00% 9,00%
ENERGIES RENOVABLES (solar- tèrmica) 2014 2015
Energia generada per sistemes alternatius (MWh) 154,07 250,8
Percentatge sobre el consum total 1,43% 2,19%
Inversió en nous equipaments 0 0
EMISSIÓ DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE* 2014 2015
Emissions totals
(tones de CO2)
2.542 2.839
Emissions per superfície
(tones de CO2 per 100 m2)
4,56 5,1
 (*) Inclou les tones de CO2 corresponents al consum de combustible dels vehicles dels CHV (3 tones/any) i dels grups electrògens (13,06 tones el 2014 i 12,53 el 2015).