Gestió dels residus

El Consorci segueix una política de minimització de la generació de residus i en prioritza la valorització sempre que és possible. Aquest 2015, el volum total de residus generats ha estat un 7,25% superior a l'any anterior. Tot i així, la fracció de residus de paper i cartró s'ha reduït un 5,3%, mentre que la resta de residus han augmentat.

El percentatge de residus valoritzats ha estat globalment del 28%. Per centre, a l'Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental ha estat del 34% (36% l'any anterior), a Clínica de Vic del 13% (15%) i a l'Hospital de Manlleu del 72% (81%).

RESIDUS I TRACTAMENT (tones) 2014 2015 Destí
Total de residus generats 617,31 662,04  
Rebuig (grups I i II) 315,61 357,39 Dipòsit controlat
Grup III 44,37 49,38 Esterilització /Abocador
Grup IV 3,67 6,84 Incineració
Matèria orgànica 81,59 86,61 Planta de tractament
Paper i cartró 83,77 79,32 Reciclatge
Vidre 15,69 17,23
Envasos lleugers 25,39 26,83
Ferralla 3,47 0,54
Fluorescents 0,34 0,16 Gestor especialitzat
Piles 0 0,06
Tòners i cintes d'impressora 0,51 0,63
Productes no halogenats o no clorats (xilè) 1,19 1,8
Reactius 0,04 0,01
Olis de cuina 1,1 1,01
Roba 1,21 1,57 Reutilització
Altres residus no significatius 39,36 32,66